Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan för Visby Järnvägen 5 och 8

Miljö- och byggnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.

LÄNK TILL 3D-MODELL: Järnvägen 5 och 8 (arcgis.com)

Planen gör det möjligt att bygga ett flerbostadshus, med inslag av kontor, butiker mm. Bebyggelsen ordnas i en delvis sluten kvarterstruktur för att skapa en bullerskyddad gårdsida. En utbyggnad enligt planförslaget förutsätter att huvuddelen av parkeringen grävs ned. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Planområdet ligger i södra delen av kvarteret Järnvägen längst in på Mejerigatan och mitt emot Björkmans byggvaruhus på Solbergagatan.
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.
Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida: www.gotland.se/detaljplan samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.
 
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-mbn@gotland.se, senast 12 maj 2021. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (MBN 2019/1224).
 
Sakägare som inte lämnat synpunkter i planprocessen kan mista sin rätt att överklaga planen.
 
Efter samrådet kommer förslaget att bearbetas och därefter skickas ut igen på granskning. Inkomna synpunkter från samråd och granskning kommer att redovisas i ett utlåtande och ligga till grund för beslut om antagande i miljö- och byggnämnden.
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta Sara Lindh: sara.lindh@gotland.se