Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland i topp när det gäller fiberutbyggnad

Publicerad 2021-03-26 15:38

Gotland sticker ut med landets näst högsta bredbandstäckning, efter Stockholm. Rikssnittet ligger på 90 procent för tätbygd och 55 procent för glesbygd. Endast Stockholm har högre anslutning. Med andra ord bibehåller Gotland sin starka ställning på bredbandsområdet.

Gotland har haft en fortsatt ökning av antalet anslutningar. I oktober 2020 hade 92 procent av hushållen i Gotlands tätbygd tillgång till 100 MBits/s-anslutningar och 80 procent på glesbygden. – PTS Kartläggning omfattar inte fritidsfastigheter.

Gotland sticker även ut med landets näst högsta 1 Gbit/s-täckning, 97 procent av alla som har anslutningar, (Stockholm har 98 procent) jämfört med andra regioner. Det nationella målet är nu satt till 98 procent av alla hushåll 2025.

Tillgången till bredband på 100 MBit/s ökade med 0,4 procentenheter i Gotland under 2020.

-Gotland har en lite blygsam ökning av antalet anslutningar jämfört med andra regioner vilket beror på den redan omfattande utbyggnaden på ön, för Gotlands del är det lite missvisande siffror eftersom fritidsfastigheter inte inkluderas i statistiken, säger Anne Mousa Ståhl på Region Gotland. Hon är Gotlands bredbandskoordinator och har arbetat med nätutbyggnaden sedan öns första FirstClass nät Tjelvar 1995.

Gotland har fortfarande en bit kvar till det nationella bredbandsmålet om att 99,9 procent i länet ska ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s år 2025.

-Det är roligt att Gotland fortsätter att inta en digital tätplacering i Sverige och självfallet skall vi jobba vidare på att nå de Svenska bredbandsmålen 2025. Samtidigt är det synd att Gotlands fina satsning på fritidshus inte kommer med, säger Anne Mousa Ståhl.

Bredbandskoordinatorn har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att driva på bredbandsarbetet och se till att fiberintressenter på Gotland har den information de behöver för att kunna bygga vidare på våra digitala nät. Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare.

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2020.

Arbetet genomförs genom datainsamling av data från de stora marknadsaktörerna och alla enskilda fiberföreningarna.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 ska hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband, dvs vara anslutna eller ha fiber i närheten.