Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kommunala gymnasieskolan på Gotland klarar sig väl i jämförelser

Publicerad 2021-03-24 09:53
Idag kom rapporten Öppna jämförelser gymnasieskola 2021, där Sveriges Kommuner och Regioner ger en överskådlig bild av hur det går för gymnasieeleverna i landet. Den visar att Gotland på flera områden tillhör de bästa landet när det gäller studieresultat och genomströmning i gymnasieskolan.

I ”Öppna jämförelser av gymnasieskolan” jämförs bland annat studieresultat kommunerna emellan liksom övergången från gymnasieskola till arbete och fortsatta studier.

Årets rapport beskriver gymnasieskolans resultat läsåret 2019/20. Nyckeltalen beskriver situationen dels utifrån elevernas hemkommun[1] och dels för den gymnasieverksamhet som kommunen själv ansvarar för.

Wisbygymnasiet, den kommunala gymnasieskolan på Gotland, uppvisar goda resultat med en genomsnittlig betygspoäng på 14,6. Det innebär att skolan för andra året i rad tillhör de 25 procent främsta i riket. Kvinnorna har fortfarande högre betyg än männen, men skillnaden har närapå halverats sedan 2019.

Rapporten visar att andelen elever på de nationella programmen i landet som tar examen inom tre år sjunkit något. Samma trend kan ses på Gotland där 64,3 procent av eleverna som började gymnasiet, inklusive elever på introduktionsprogrammen, tog examen inom tre år. Andelen i riket var 63,9 procent år 2020. I likhet med tidigare år är genomströmningen nationellt högre på högskoleförberedande program än på yrkesprogram, men för båda programtyperna är variationen mellan kommunerna i landet stora. Inom den kommunala gymnasieskolan på Gotland når 81,9 procent av eleverna på de högskoleförberedande programmen och 74,2 på yrkesprogrammen examen inom tre år.

Även när det gäller andelen gymnasieelever som tar examen inom 4 år ligger Gotland bättre till än riket. År 2020 var andelen 74,6 procent, vilket är en ökning med 6,4 procent sedan 2019. I riket var andelen 69,9 procent. Det innebär att kommunala gymnasieskolan på Gotland även inom detta område tillhör de 25 procent främsta i riket.

- Vi är stolta och glada över att det går bra för våra elever. Bakom detta ligger ett teamarbete och självklart våra engagerade och duktiga lärare. Man kan dock anta att kommande uppföljningar kommer att kunna visa på coronapandemins negativa effekter på elevernas kunskaper och betyg, säger Peter Lerman som är rektor för kommunala Wisbygymnasiet.

[1] Alla elever i hemkommunen

[2] Elever med examen eller studiebevis

 

Läs mer om Öppna jämförelser av gymnasieskolan