Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

I dag hade socialnämnden sammanträde

Publicerad 2021-03-18 15:49
Beslut togs bland annat om strategisk plan och budget, begäran om pengar till arbetet mot våld i nära relation och om regel för kö till särskilt boende.
I dag, den 18 mars, har socialnämnden sammanträtt. Här är en sammanfattning av en del av de beslut som fattats:
 
 

Strategisk plan och budget 2022-2024

Socialnämnden antog strategisk plan och budget för 2022-2024. Nämnden begär i beslutet att regionfullmäktige, utöver resursfördelningsmodell och personalkostnadsökningar, tilldelar socialnämnden:
2,2 miljoner kronor för satsning på svårrekryterade grupper och jämställdhetssatsningar 
9,0 miljoner kronor som kompensation för prisökningar externa avtal 
5,0 miljoner kronor i utökad budgetram för LSS-verksamheten 
2,6 miljoner kronor för utökad verksamhet i arbetet mot våld i nära relation
 
– Vi har tidigare lyft frågan och fått extra finansiering för LSS-verksamheten,
som vi ser är underfinansierad vid en nationell jämförelse. Även framåt ser vi behov av extra finansiering, säger socialnämndens ordförande, Rolf Öström (M).
 
– När det gäller arbetet med våld i nära relation behöver vi lägga ännu mer fokus på det. Vi befarar en ökning av våldet framåt och vi ser att barn drabbas allt oftare, både som vittnen till våld och som utsatta, säger Rolf Öström.
 
Socialnämnden begär också att regionfullmäktige tilldelar nämnden investeringsmedel för 2022-2024. Det är främst till byggande av fler särskilda boenden och LSS-boende. Investeringsbehoven ligger på mellan 50 och 70 miljoner kronor årligen för dessa år.
 
 
Flera yrkanden gjordes under denna punkt:
 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för äldre genom att äska ytterligare tre miljoner kronor för detta. Yrkandet röstades ner.
 
Vänsterpartiet yrkade på fem miljoner kronor extra till individ- och familjeomsorgens budget. Yrkandet röstades ner.
 
Socialdemokraterna ville att frågan om att arbeta med att sänka antal beviljade hemtjänsttimmar tas bort ur strategisk plan och budget och att socialförvaltningen återkommer med ett eget ärende i den frågan där en noggrann konsekvensutredning finns redovisad. Yrkandet röstades ner.
 
 
 

Ändring av dagverksamheter för personer med demenssjukdom

För att i ett tidigare skede nå personer som är på väg att utveckla demenssjukdomar, beslutade socialförvaltningen att göra en ändring i vem man riktar sig till för dagverksamhet.
 
Tidigare har personer kunna delta i dagverksamhet först när man fått en diagnos. Beslutet som nu fattats i nämnden innebär att även de med lindrig kognitiv svikt, där den underliggande orsaken bedöms vara början på en demenssjukdom, ska ha möjlighet att delta i dagverksamhet.
 
När Region Gotland nu prövar att nå personer i ett tidigare skede kan det finnas ett nationellt intresse av att följa detta.
 
– Vi är bland de första i Sverige att pröva denna modell så fler kommuner kommer följa det här med intresse, säger Rolf Öström.
 
 
 

Plats i kö till särskilt boende

Socialnämnden beslutade att förändra reglerna kring kö till särskilt boende. Det nya beslutet innebär att den som fått ett beslut om insats står kvar i kön även om man tackar nej till det boende man erbjuds. Det finns numera ingen gräns för hur många gånger man kan tacka nej.
 
– I väldigt hög grad får man önskad bostadsort redan från början. Men nu har vi ökat möjligheten att få tacka nej och ändå stå kvar i kön, säger Rolf Öström.
 
 

Tillfällig vistelse med hemtjänst

Som en konsekvens av pandemin vädjade socialnämnden förra året om att personer i andra kommuner inte skulle ansöka om tillfällig vistelse på Gotland. Denna vädjan från nämnden upphör nu. Däremot ser nämnden gärna att den som planerar för tillfällig vistelse på ön är färdigvaccinerad.
 
Cirka 100 personer om året brukar ansöka om tillfällig vistelse på Gotland.
 
 

Socialförvaltningens digitaliseringsplan

Socialnämnden beslutade om förvaltningens digitaliseringsplan för 2021-2023.
Exempel på projekt som ryms i denna plan är digitalt planeringsverktyg för hemtjänst, digital signering, byta ut gammal teknik, digitala akter, välfärdsteknik på nya korttidsboendet med mera. 
 
 
 

Heltidsresan

Nämnden fick information om heltidsresan. Heltidsresan är en nationell satsning initierad av SKR och fackförbundet Kommunal för att få fler anställda att gå från deltid till heltid. I februari 2021 arbetade 1097 medarbetare i socialförvaltningen heltid, att jämföra med februari 2020 då 964 personer i förvaltningen arbetade heltid.
 
- Det är en tydlig positiv utveckling eftersom vi ser att stabiliteten ökar när fler jobbar heltid, säger Rolf Öström.