Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förorenade områden: Sillen

Föroreningar har påträffats i marken inom ett bostadsområde i Visby. Miljötekniska markundersökningar har utförts inom sex kvarter (kvarteret Sillen, Forellen, Siken, Sjötungan, Rödspottan och Guldfisken) med totalt 30 fastigheter. 

Föroreningar som påträffats är bland annat polyaromatiska kolväten (PAH), bly och andra tungmetaller. Föroreningarna har uppkommit i samband med att området under årens lopp fyllts ut med delvis förorenat material. Markundersökningar har skett i både privat regi och av Region Gotland under åren 2014–2021. På några fastigheter har saneringsåtgärder vidtagits genom bortgrävning av förorenad jord. På några fastigheter har saneringsåtgärder vidtagits genom bortgrävning av förorenad jord.

Fortsatta arbeten

Naturvårdsverket kan besluta om bidrag för sanering av förorenade områden där ingen ansvarig kan pekas ut enligt miljöbalken. Bidraget betalas till länsstyrelsen som har till uppgift att finna en lämplig huvudman att överlämna bidraget till; en kommun eller annan myndighet som då blir huvudman för utredning av det förorenade området och genomförandet av åtgärderna (saneringen).

Region Gotland har tagit på sig huvudmannaskapet och genomfört undersökningar. I ansvarsutredningen inför färdigställande av huvudstudie har det bedömts att inget ansvar går att utkräva.

Huvudmannaskapet innebär att huvudmannen står för det finansiella och beställaransvaret för genomförandet, det framtida ansvaret och uppföljningen av projektet. Aktuell huvudstudie samt tidigare utredningar har finansierats genom statliga medel. Finansiering av fortsatta utredningar och åtgärder bedöms också kunna ske genom statliga medel.

Aktuellt

Information om utförd riskvärdering med mera kommer att ske till berörda fastighetsägare.

Dokument