Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2021-03-16 15:28
I dag 16 mars 2021 har hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträtt.
  • Sammanfattning av dagens punkter:
  • Sjukvårdsrådgivning i egen regi
  • Tillfälliga paviljonger vid Visby lasarett
  • Strategisk plan för budget
  • Månadsrapport februari

Sjukvårdsrådgivning i egen regi

Lägesrapport föredrogs för nämnden, om 1177 Vårdguiden på telefon i egen regi. För närvarande utförs tjänsten av Previa enligt avtal som löper ut sista maj 2021. Verksamheten ska därefter organiseras inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Driftstarten beräknas ske under maj 2021. 1177 Vårdguiden är en tjänst som erbjuds dygnet runt. Rekrytering av sjuksköterskor pågår och teamet kommer att arbeta i lokaler på Korpen-området. Projektet går enligt plan.

Tillfälliga paviljonger vid Visby lasarett

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare beslutat att uppföra och flytta viss verksamhet till tillfälliga paviljongsbyggnader, detta för att kunna utöka akut-mottagningen på Visby lasarett.

Teknikförvaltningen har av hälso- och sjukvårdsförvaltningen tidigare fått i uppdrag att uppföra paviljongsbyggnader på sjukhusområdet. Paviljongerna ska utgöra sammanlagt cirka 2 100 kvadratmeter och placeras på sjukhusets havssida. Dessa ska rymma de verksamheter som behöver evakueras för att möjliggöra för utökad akutmottagning och lokaler för PCI verksamhet. Resultatet av upphandlingen presenterades idag för hälso- och sjukvårdsnämnden.

I samband med detta beslutade nämnden idag att inte gå vidare med det anbud som inkommit gällande paviljongerna. Anbudet tillgodoser endast cirka 65 procent av behovet som finns för att kunna utöka akutmottagningens lokaler och för att kunna inrymma PCI-verksamheten på lasarettet, dessutom till en mycket hög kostnad. Förvaltningen fick i uppdrag att tillsammans med Teknikförvaltningen arbeta vidare med att hitta alternativa lösningar. Nämnden ser fortsatt behovet och planen är att hitta en bra lösning för såväl akutmottagningen och andra berörda verksamheter.

–Vi är mycket besvikna över utfallet då behovet av nya lokaler för akuten och angränsande mottagningar, ur både patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv, är stort. Med tanke på utfallet av upphandlingen, med ett pris som är mer än dubbelt så högt och ett behov av lokaler som uppfylls till drygt hälften, måste vi förkasta anbudet och börja om, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Mats-Ola Rödén.

Strategisk plan och budget

Hälso- och sjukvårdsnämnden har antagit strategisk plan och budget för 2022-2024. Nämnden begär nu av Regionfullmäktige att:

  • Kompensera hälso- och sjukvårdsnämnden med cirka 92,4 miljoner kronor.
  • Tilldela hälso- och sjukvårdsnämnden medel för personalkostnadsökningar.
  • Tilldela hälso- och sjukvårdsnämnden investeringsmedel enligt strategisk plan och budget för 2022-2026.

Kompensationen avser medel enligt beslutad resursfördelningsmodell för hälso- och sjukvård, samt ökade kostnader för utomlänsvård och Löf som nämnden tidigare varit kompenserad för. Utöver detta medför övertagandet av 1177 vårdguiden på telefon i egen regi uppskattade merkostnader för nämnden.

Budgetbehovet inför 2022 är svårbedömt dels beroende på pandemin som påverkar ekonomin starkt under både 2020 och 2021, och dels beroende på att exempelvis färdplanen för God och Nära vård ännu inte är beslutad av Regionfullmäktige.

Pandemin har påverkat hälso- och sjukvården på många sätt och lärdomarna från det arbetet kommer även framtiden att förändra och påverka hälso- och sjukvårdens strategier och arbetssätt.

Månadsrapport februari 2021

Månadsrapporten för februari 2021 visar ett plusresultat på drygt 21 miljoner kronor men det mer rättvisande resultatet är plus 10 miljoner kronor. Detta beror på en felperiodisering av budget på både kostnads- och intäktssidan. En mer genomgripande analys presenteras i samband med delårsrapport 1.

För såväl kostnader som intäkter påverkas kostnadsutvecklingen av pågående pandemi, det gäller bland annat kostnader och intäkter till följd av coronatester, vaccinationer och övriga merkostnader på grund av pandemin.

Förvaltningens bedömning är att det ekonomiska läget är svårbedömt efter februari månad. Intäkter och kostnader kopplat till pandemin påverkar resultatet och det syns tydliga produktionsförändringar jämfört med samma period 2020. Oroande är dock den höga fortsatta utvecklingstakten inom personalkostnadsområdet.

 

Kallelse med tillhörande handlingar finns på nämndens hemsida: https://gotland.se/hsnkallelser