Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Gotlandsbåtarna ligger förtöjda och bilar köar för att köra ombord.

Idag i riksdagens trafikutskott - Utvecklingen av Gotlands färjetrafik

Publicerad 2021-03-09 16:06
Idag träffade representanter från Region Gotland, Länsstyrelsen Gotland och det gotländska näringslivet riksdagens trafikutskott för att presentera förslag och behov för utvecklingen av kommunikationerna till och från Gotland.
- Nu har vi haft ett bra möte med Trafikutskottet där vi fick möjlighet att föra fram de gotländska ståndpunkterna och Gotlands behov av en fortsatt väl fungerande färjetrafik för Gotlands fortsatta positiva utveckling, säger Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande.
 
Färjeförbindelsen mellan Gotland och fastlandet är Gotlands motsvarighet till landsväg över havet. Kommunikationerna till och från ön har därför stor påverkan på Gotlands attraktions- och konkurrenskraft samt möjligheter till ekonomisk utveckling och välfärd.
 
Att färjetrafiken fungerar med snabba och täta turer är grundläggande för en fortsatt positiv utveckling på Gotland. Här har staten, enligt Eva Nypelius, ett stort ansvar för likvärdiga förutsättningar för oss som ö-region och för att de transportpolitiska målen får genomslag också här, så att trafiken bidrar till utvecklingskraft i hela landet.
 
Trafikrådet och gotländska ståndpunkter
Gotlands Trafikråd är en bred sammanslutning av aktörer som verkar för goda och klimatsmarta kommunikationer till och från samt på Gotland. I rådet ingår representanter från näringsliv, akademi och andra aktörer som idrottsrörelsen, Region Gotland, Swedavia, Länsstyrelsen och det lokala Trafikverket.
 
Trafikrådets inspel i upphandlingen av färjetrafiken utgörs av de gotländska ståndpunkterna. De visar våra ställningstaganden för hur flyg- och färjetrafiken ska utformas för att på bästa sätt främja Gotlands utveckling.
 
De gotländska ståndpunkterna kan sammanfattas i sex övergripande områden
1. Snabba, täta och säkra överfarter med färja
2. Tur och retur med flyg över dagen till hela Sverige
3. Resor och transporter i linje med klimat- och miljömål
4. Konkurrenskraftiga priser
5. En nordlig och en sydlig fastlandshamn, samt en reservhamn på Gotland
6. Ett trafiksystem för beredskap och samhällsnytta
 
Nästa steg i utvecklingen av Gotlands kommunikationer
Nu pågår arbetet inför nästa upphandling av färjetrafiken, för 2027 och framåt. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att analysera alternativa modeller för den framtida Gotlandstrafiken. Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2021. 
 
I Trafikverkets uppdrag ingår att analysera och beskriva effekter och konsekvenser av de olika alternativen för boende och näringsliv på Gotland och att ha en dialog med regionen.
 

Regionen, Länsstyrelsen och Gotlands näringsliv framförde ett flertal förslag 

- Jag tycker vi fick fram budskapet bra och visade bredden genom att såväl regionen, Länsstyrelsen som näringslivet var med och presenterade. Även Trafikverket redogjorde för sitt arbete med att förbereda kommande upphandling som de ska redovisa den 15 september till regeringen, säger Eva Nypelius.
 
I presentationen för trafikutskottet framfördes förslag om utveckling av en Gotlandstrafik som är fossilfri och uppfyller behoven för samhällsnytta och beredskap, konkurrens och växtkraft.
 
En fossilfri Gotlandstrafik
Gotland är utsedd till energipilot som ska gå före i omställningen till fossilfrihet. Samtidigt finns idag inget miljövänligt sätt att resa till Gotland. Såväl flyg- som färjetrafik är stora klimat- och miljöbovar. 
 
Det kan inte lösas genom att färjorna ska köra långsammare. I hela landet satsas på infrastruktur som ska minska res- och transporttider och det måste även gälla för Gotland. I de gotländska ståndpunkterna lyfts därför kraven på teknikutveckling och innovation vid upphandlingen, som istället ska ge energieffektiva fartyg som är oberoende av fossila bränslen.
 
Gotlandstrafiken måste utvecklas hållbart och det är viktigt att kostnaden för det inte ska bäras av boende och näringsliv på ön, vare sig i form av sämre överfartstider eller högre biljettpriser. Upphandlingen för 2027 och framåt bör därför skapa incitament för fortsatta investeringar i omställningen till fossilfri sjöfart.
 
En trafik för samhällsnytta och beredskap
Färjetrafiken måste kunna bedrivas även under en eventuell kris eller vid höjd beredskap. Det handlar om att trafiken ska fungera för sjukvårdens behov av att transportera patienter, medicinska prover och utrustning. Trafiken ska även fylla försvarets behov av transporter för övning och för eventuella behov av förstärkning.
 
Idag är färjetrafiken det enda alternativet för godstransporter till och från Gotland och Visby hamn är den enda hamn som kan ta emot dessa anlöp. Vi behöver därför säkerställa att vi även har en reservhamn på Gotland, innan behovet av den faktiskt uppstår. 
 
Konkurrens på lika villkor
Gotland är Sveriges mest företagsamma region och tillsammans skapar företagen över 10 000 arbetstillfällen på ön. Men förutsättningarna skiljer sig delvis från andra svenska regioners i och med ö-läget. Gotländska produkter och livsmedel behöver fraktas över betydligt längre avstånd jämfört med konkurrerande företag.
 
Trafiksystemen behöver då vara utformade så att Gotland har likvärdiga villkor för konkurrens som övriga Sverige. Det handlar om transportkostnader och att färjetidtabellen tillåter så långa produktionsdagar som möjligt, samtidigt som avgångs- och ankomsttiderna ska passa in i logistikkedjorna på fastlandet.
 
Kommunikationer som ger Gotland växtkraft
Kommunikationerna är viktiga för besöksnäring, kultur och fritid. Exempelvis behöver föreningslivet och idrotten ha möjligheten att ta sig till och från tävlingar. 
 
Gotlands befolkning har ökat de senaste åren och under 2020 blev vi för första gången 60 000 gotlänningar. En viktig förklaring är att vi idag har en bra trafik till ön – färjetrafiken har skapat förutsättningar för Gotlands positiva utveckling.