Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad innebär allmänna råd och rekommendationer?

Allmänna råd

Allmänna råd beskriver hur någon kan eller bör göra för att uppfylla en bindande regel i en lag, förordning eller föreskrift. Råden i sig är inte bindande, men om man väljer att inte följa dem ska man kunna visa att samma resultat uppnås på annat sätt.

Alla myndigheter kan skriva allmänna råd inom sitt verksamhetsområde. Folkhälsomyndigheten har tagit fram de allmänna råden till smittskyddslagen.

Allmänna råd bygger ofta på förarbeten till lagar och den samlade expert- och juridiska kunskapen på området. Råden tas fram tillsammans med berörda verksamheter och myndigheter.

Rekommendation

Rekommendationer är inte kopplade till regler på samma sätt som allmänna råd. De bygger på vetenskap eller den bästa tillgängliga kunskapen. Rekommendationer kan användas på områden där informationen kan behöva uppdateras med kort varsel, exempelvis vid förändrade förutsättningar på grund av nya eller okända faktorer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer bygger på samlad nationell och internationell expertkunskap.

Vad är skillnaden på de nationella allmänna råden och tidigare allmänna råd?

Skillnaden är främst att de nationella råden är en skärpning mot tidigare.

Det är ett personliga ansvaret och du har en skyldighet att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra från spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor och särskilt till personer i riskgrupper.

Hur länge gäller skärpta nationella allmänna råd och föreskrifter?

Folkhälsomyndigheten har förlängt de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 till och med den 30 september 2021. Men de kan förlängas efter beslut från Folkhälsomyndigheten.

Hitta direkt