Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ros och ris till akutmottagningen

Publicerad 2021-03-09 10:00
Patienterna på Visby lasaretts akutmottagning har en positiv upplevelse av sin vistelse på mottagningen. Det visar resultat från den senaste nationella patientenkäten som genomförts på akutmottagningar i Sverige.

Högst andel positiva svar, 93 procent, ger de gotländska patienterna både på frågan om patienten kände sig bemött med respekt och värdighet och på frågan om de fick tillräcklig med avskildhet när vårdpersonalen pratade om patientens tillstånd eller behandling. Patienterna som svarade på enkäten upplevde också att de fick möjlighet att ställa de frågor som de önskade och fick svar som de förstod. De allra flesta upplevde också att de bemöttes med medkänsla och omsorg och fick känslomässigt stöd om de kände oro eller obehag.

–Vi är stolta och glada över att rankas näst högst i riket när det gäller emotionellt stöd och vi kommer att fortsätta hålla i och utveckla det. De svar vi får genom den här undersökningen är viktiga för oss och jag riktar ett tack till de som har tagit sig tid att svara på enkäten, säger Pernilla Olsson, enhetschef på Visby lasaretts akutmottagning.

Önskar information om väntetid och turordning

Ett förbättringsområde är information till patienterna om ungefärlig väntetid och i vilken turordning vårdpersonalen tar hand om patienterna.

–Vi har förbättrat informationen om väntetider och turordning, bland annat genom att visa det på en tv-skärm i väntrummet. På grund av pandemin har många patienter hänvisats till andra väntrum där den inte har varit tillgänglig. Vi ser nu på ytterligare förbättringar efter att ha tittat på system som andra akutmottagningar använder och som vi hoppas kan vara en lösning även för oss, säger Pernilla Olsson.

Att söka vård under pandemin

En extra fråga i 2020 års undersökning handlar om att söka vård under coronapandemin. Här svarar de flesta att de inte har undvikt att söka vård på grund av pandemin.

Nationell undersökning

På Gotland skickades nära 400 enkäter ut till slumpvis utvalda personer som under oktober 2020 besökte Visby lasaretts akutmottagning och 35 procent svarade på enkäten vilket är i nivå med riket. Undersökningen har samordnats av Sveriges kommuner och regioner, SKR.