Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information om distansundervisningen

Sjuktalen bland såväl elever som personal är fortsatt låga på skolan. Vi ser dock med oro på det kommande sportlovet och en eventuell ökad smittspridning. Med anledning av det har vi i samråd med smittskyddsenheten idag beslutat pausa den tidigare planerade återgången till skolförlagd undervisning. Följande gäller för de närmaste veckorna.

9: Sportlov
10: Distansstudier för samtliga elever
11: Åk 1 har närundervisning i skolan, övriga på distans
12: Åk 2 och 3 har närundervisning i skolan, åk 1 på distans
13: Åk 1 och 3 har närundervisning, åk 2 på distans
14: Påsklov