Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Medborgarlöftena undertecknade av Peter Lindvall och Lise-Lotte Ström

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor och unga kvinnors droganvändande är i fokus 2021

Publicerad 2021-02-05 11:36
Arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor och unga kvinnors droganvändande förstärks ytterligare under 2021. Baserat på den gemensamma lokala problembilden förnyar Polisområde Gotland och Region Gotland sina medborgarlöften i frågorna.
Medborgarlöften är en formaliserad samverkansprocess mellan lokalpolisområde och kommun utifrån polisreformen 2015. Arbetet med medborgarlöftena sker inom ramen för den Samverkansöverenskommelse som Polisområde Gotland och Region Gotland har. Denna är baserad på en gemensamt framtagen lokal problembild som innehåller områdena våld, droger, psykisk ohälsa samt utanförskap. Samverkansöverenskommelsen har nu förnyats för perioden 2021-2022. 
 
- Ett av polisens viktigaste uppdrag är arbetet med särskilt utsatta brottsoffer. Med medborgarlöftena fortsätter vi nu kraftsamlingen tillsammans med Region Gotland för att minska utsattheten när det gäller brott i nära relation och för att tidigt upptäcka unga kvinnors missbruk. Att arbeta förebyggande är otroligt viktigt och medborgarlöftena innebär gemensamma och konkreta åtgärder att arbeta vidare utifrån, säger Lise-Lotte Ström, tillförordnad lokalpolisområdeschef.
 
Avseende mäns våld mot kvinnor är avsikten att fortsätta stärka samverkan mellan Polisen Gotlands och Region Gotlands berörda verksamheter. Arbetet innefattar insatser i tre inriktningar: utsatta, utövare samt kunskapsutveckling i berörda verksamheter och hos allmänheten. 
 
I fråga om unga kvinnors droganvändande kommer insatser riktas för att öka kunskapen hos vårdnadshavare samt berörda verksamheter. Vidare fortsätter arbetet med att både enskilt och gemenast stärka förmågan att reagera på tidiga indikationer av droganvändande hos unga kvinnor.
 
- Det är glädjande att vi ser resultat av vårt goda samarbete och att vi tillsammans fortsätter att kraftsamla kring förebyggande arbete inom viktiga områden för att Gotland ska bli ännu tryggare och säkrare, säger Peter Lindvall, regiondirektör.
 
Medborgarlöften och samverkansöverenskommelse undertecknades av regiondirektör Peter Lindvall och tillförordnad lokalpolisområdeschef Lise-Lotte Ström idag, fredagen den 5 februari 2021. 
 
Medborgarlöftena i sin helhet samt föregående års löften hittar du här: