§ 208 Detaljplan för Tjädern 7 m.fl. Samråd

Utskrivet från: http://gotland.se/10918
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-09-18

KS § 208
Detaljplan för Tjädern 7 m.fl. Samråd

AU § 164
- Detaljplan 2003-06-04
Stadsarkitektkontoret har för samråd enligt PBL 5:20 överlämnat förslag till detaljplan för Tjädern 7 m.fl. i Visby. Området är det kvarter där posten tidigare låg - mellan norra Hansegatan, Österväg och Avagatan. På Tjädern 4 och 5 ligger bostäder och handel. Ändamålen enligt gällande planbestämmelser är industri, handel och bostäder. Syftet med planändringen är att skapa förutsättningar för utveckling av en s.k. centrumanläggning, i vilken t.ex. butiker, kontor, bio, teater, restaurang eller hotell ska kunna etableras. Behovet av parkeringsplatser föreslås styra omfattningen av verksamheterna.

Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen inte ska yttra sig under samrådet.

Yrkanden:
  • Birgitta Eriksson (m) yrkade att det prickade området på kvartersmarken betecknad BCII (som innebar att marken inte får bebyggas) skulle slopas; d.v.s. marken skulle kunna bebyggas.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Birgitta Erikssons yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.

Jäv: Göran Örtbrant (m) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Inget yttrande avges under samrådet.