§ 227 Information

Utskrivet från: http://gotland.se/10916
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-09-18

KS § 227
Information

Till handlingarna lades information enligt bifogad förteckning.
Kommunstyrelsens ordförande informerade bl.a. om det första sammanträffande med polismyndigheten m.fl. som hållits för att utvärdera erfarenheterna av sommaren.