§ 226 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/10915
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-09-18

KS § 226
Anmälningsärenden

Till handlingarna lades följande, med delegation, fattade beslut.
  • Förhandlingsprotokoll från lönerevisioner 2001 och 2002.
  • Serveringstillstånd perioden 15 augusti – 15 september.