§ 209 Avstående av förköpsrätt (Bunge Stucks 1:122 m.fl.)

Utskrivet från: http://gotland.se/10913
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-09-18

KS § 209
Avstående av förköpsrätt (Bunge Stucks 1:122 m.fl.)

AU § 165
KS2003/0341-25
- Tekniska förvaltningen 2003-08-19
Eftersom kommunen äger tomter och annan mark kan disponeras för bostäder föreslår tekniska förvaltningen att kommunen ska avstå från att utöva sin förköpsrätt vid försäljning av vissa fastigheter i Fårösund och vid Hau träsk. Fastigheterna i Fårösund är avsedda för bostadsändamål i förslag till fördjupad översiktsplan. Fastigheten vid Hau träsk är en del av fastigheten Bunge Stucks 1:142 och där har kommunen en anläggning och ledningar för Fårösunds vattenförsörjning. Dispositionsrätten till området är i huvudsak tryggad (genom arrendeavtal).
Ledningskontoret föreslår att förslaget bifalls.

Kommunstyrelsens beslut

  • Gotlands kommun avstår från att utöva sin förköpsrätt vid försäljning av fastigheterna Gotland Bunge Stucks 1:122, 1:125 och 1:142.