§ 224 Remiss. Natura 2000 (Grogarnsberget)

Utskrivet från: http://gotland.se/10912
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-09-18

KS § 224
Remiss. Natura 2000 (Grogarnsberget)

KS2003/0346-43
- Länsstyrelsen 2003-08-27
- Stadsarkitektkontoret 2003-09-08
- Ledningskontoret 2003-09-09
EU-kommissionen anser att det råder brist på skydd för vissa livsmiljöer och arter på Gotland. En sådan är ”gräsmarker på kalkhällar” som finns på Grogarnsberget, varför länsstyrelsen överväger att föreslå området till Natura 2000 och önskar synpunkter på det.

Varken stadsarkitektkontoret (kommunekologen) eller ledningskontoret har några synpunkter på förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Gotlands kommun har inget att erinra mot förslaget.