§ 216 Folkhälsopolitiskt program

Utskrivet från: http://gotland.se/10911
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-09-18

KS § 216
Folkhälsopolitiskt program

AU § 173
KS2002/0308-90
(Kommunstyrelsen 2001-06-14, § 196 och 2003-02-20, § 65, samt 2001-08-23, § 223)
- Ledningskontoret 2003-08-29
I juni 2001 fick ledningskontoret kommunstyrelsens uppdrag att utarbeta ett förslag till folkhälsopolitiskt program enligt en utarbetad arbetsplan. Arbetet skulle avse hela det gotländska samhället. Ett programförslag presenterades i februari 2003 och kommunstyrelsen beslöt att inhämta synpunkter på det från styrelser och nämnder. Ledningskontoret har nu efter remissbehandlingen presenterat ett förslag till folkhälsopolitiskt program som ska gälla under perioden 2003-2006. Det ska också ersätta det alkohol- och drogpolitiska programmet, som kommunstyrelsen gett ledningskontoret i uppdrag att revidera.

PROGRAMFÖRSLAGET: Förslaget överensstämmer i stort med remissversionen men har redigerats på ett annat sätt och på några punkter reviderats efter remissbehandlingen. Programmet pekar ut fyra målområden – tidigare betecknade "Inriktningar" och anvisar kommunala insatser – tidigare betecknade strategier. Målområdena är "Delaktighet och inflytande i samhället", "Trygga och goda uppväxtvillkor", "Ökad hälsa i arbetslivet" och "Levnadsvanor". Det sistnämnda målområdet inkluderar sexualitet, matvanor, fysisk aktivitet och minskat bruk av tobak, alkohol och andra droger. De kommunala insatserna för ökad hälsa i arbetslivet har kompletterats med uppgifter för personal inom hälso- och sjukvården. Insatserna för att minska bruket av tobak och alkohol har kompletterats med text om utvärdering av riktlinjer för tillståndsgivning och tillsyn. Att Gotland ska vara en narkotikafri region kvarstår. Insatserna för barns uppväxtvillkor och uppsökande verksamhet bland ungdomar har slopats.

REMISSBEHANDLINGEN: Barn- och utbildningsnämnden har tillstyrkt programmet men pekat på skolhälsovårdens roll när det gäller uppväxtvillkoren (tillgodosett).
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att viktiga aspekter av folkhälsan behandlats för kortfattat eller utlämnats men inser svårigheten att täcka in alla faktorer som har betydelse för folkhälsan. Nämnden hade gärna sett att programmet kunde utvidgas med dessa aspekter som i flera fall behandlas i andra kommunala policy- och programdokument. Bland enskildheterna pekar nämnden på kostens betydelse för hälsan, som borde fått större utrymme. Hälso- och sjukvårdsnämnden har förståelse för att programmet under mandatperioden begränsas till ett urval av de nationella målen som regeringen ställt upp i Mål för folkhälsan. Risken med, som anges i förslaget, att varje nämnd kan konkretisera mål och strategier för sin egen verksamhet, framhålls. Nämnden pekar på det väsentliga i att programmet vidmakthålls och efterlyser en ”motor” som driver det arbetet.

Programmet tillstyrks med kompletteringar om insatser för att minska långa sjukskrivningar, smittskyddsverksamhetens betydelse, insatser i riktning mot en hälsobefrämjande hälso- och sjukvård (ett arbete som pågår inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen), samt konkretisering av hur programmet ska initieras och vidmakthållas. Programmet bör också förstärkas med genusperspektiv; kvinnors ohälsa och våld mot kvinnor. Byggnadsnämnden har kommenterat programmet. Social- och omsorgsnämnden och tekniska nämnden har tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
  • Det upprättade förslaget till folkhälsopolitiskt program för perioden 2003-2006 antas.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontoret får i uppdrag att utarbeta förslag till organisation för politisk ledning av och resurser för implementering av folkhälsoarbetet.