§ 223 Upphandling av företagshälsovårdstjänster

Utskrivet från: http://gotland.se/10910
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-09-18

KS § 223
Upphandling av företagshälsovårdstjänster

KS 2003/0393-05
- Ledningskontoret 2003-09-03
- Personalpolitiska utskottet 2003-08-25, § 29
- Samverkansmöte 2003-09-03
Ledningskontoret har infordrat anbud på företagshälsovårdstjänster (motsvarande 6 000 timmar) till Gotlands kommun.

Personaldirektör Gun Tidestav redogjorde för upphandlingen och utvärderingen av anbuden.

Kommunstyrelsens beslut

  • AB Previa antas som leverantör av företagshälsovårdstjänster till Gotlands kommun under perioden 1 april 2004 t.o.m. 31 december 2006 med möjlighet till 24 månaders förlängning.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.