§ 212 Remiss. Riksavtal för utomlänsvård

Utskrivet från: http://gotland.se/10909
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-09-18

KS § 212
Remiss. Riksavtal för utomlänsvård

AU § 168
KS2003/0285-91
- Landstingsförbundet 2003-06-12
Landstingsförbundet har för yttrande remitterat förslag till nytt riksavtal för utomlänsvård, som avses träda i kraft 1 mars 2004 och gälla t.o.m. utgången av 2006.

Nyheterna uppges beröra kapitlen 4 och 8 (utomlänsvård som sker efter patientens eget val och ersättningen). Avtalets bestämmelser har anpassats till den rekommendation om valmöjligheter som bl.a. Gotlands kommun tillämpar (kommunfullmäktige juni 2001) Patienten kan välja öppen specialistsjukvård i annat landsting och sjukvårdande behandling men får då själv stå för resekostnaden. Det innebär att landsting kan behandla andra än inomlänspatienter men deras ”rätt” får inte eftersättas. Möjligheten att välja behandling i sluten vård vid sjukhus inom länssjukvården eller öppenvård för specialistsjukvård (4.4) gäller inte regionsjukvård i annat landsting. Ersättningens storlek fastställs av respektive samverkansnämnd (nyhet). Finns ingen överenskommelse tillämpas förteckning E, som fastställs av landstingsförbundets styrelse.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har meddelat att den inte yttrar sig över förslaget utan hänvisar till Samverkansnämndens inom Stockholms-regionen yttrande som dock föreligger först i slutet av september.

Kommunstyrelsens beslut

  • Kommunen avstår från att yttra sig över förslaget med hänvisning till behandlingen i Samverkansnämnden.