§ 215 Skolplan

Utskrivet från: http://gotland.se/10907
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-09-18

KS § 215
Skolplan

AU § 215
KS2003/0274-60
- Barn- och utbildningsnämnden 2003-05-21, § 48
- Ledningskontoret 2003-08-27
Barn- och utbildningsnämnden har överlämnat förslag till skolplan för läsåren 2003/04 t.o.m. 2006/07.

Enligt skollagen (1985:1100) "skall det i alla kommuner finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan. Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen."

(Anm: I det förslag till ny skollag - som nu remissbehandlas - föreslås att det inte ska finnas särskilda dokument som benämns lokala arbetsplaner och skolplaner. Huvudmannen och skolorna skulle själva bestämma vilka dokument som behövs för en effektiv planering, uppföljning och utvärdering).

Kommunfullmäktige fastställde 2000 den plan som skulle gälla för perioden 2000-2002. Det förslag till plan som barn- och utbildningsnämnden nu utarbetat kan sägas vara en revidering av den nu gällande. "Verksamhetsidén - ledstjärnan" har ny formulering. INRIKTNINGSMÅLEN avser "Lust att lära", "Inflytande och ansvar", samt "Trygghet och hälsa". STRATEGIERNA avser "Mål och resurser", "Tillsyn", "Uppföljningar", "Kvalitetsredovisning", "Ledarna - rektor" och "Medarbetarna". Strategin "Inflytande och samverkan" i den tidigare planen har utmönstrats men delvis tillgodosetts genom det inriktningsmål som formulerats. När det gäller principerna om resursfördelning ("Mål och resurser" ) begränsas den till elevbidrag. Ledningskontoret föreslår att planen antas.
Regiondirektören redogör för de synpunkter de fackliga organisationerna framfört på planen.

Arbetsutskottet har föreslagit att barn- och utbildningsnämndens förslag ska antas med följande tillägg:

1. LUST ATT LÄRA:Komplettering med följande text Entreprenörskap och företagsamhet stimuleras för samverkan mellan skola och arbetsliv och samhälle.

2. INFLYTANDE OCH ANSVAR:Första punkten ska ha följande lydelse barn, elever, vuxenstuderande och föräldrar skall ha god kännedom om förskolans och skolans uppdrag och värdegrund, samt läroplanens mål.

Yrkanden:
 • Eva Nypelius (c) yrkade, med instämmande av Birgitta Eriksson (m),
  att följande ändringar skulle vidtas: 
  INFLYTANDE OCH ANSVAR:Komplettering med följande text: Lokala styrelser skall stimuleras och utvecklas.
  VERKSAMHETSIDÉ- LEDSTJÄRNA:Komplettering med följande text Skolan skall stimulera till kunskapssökande och ge goda kunskaper.
  MÅL - RESURSER:Komplettering med följande text: Alla skall fritt kunna få välja skola. 

 • Birgitta Eriksson (m) yrkade att följande ändring också skulle göras:
  STRATEGISKA FRÅGOR UNDER MANDATPERIODEN:Komplettering med följande text: Alla skolor skall vara fria skolor; antingen friskolor eller fria kommunala skolor.

 • Göran Örtbrant (m) ifrågasatte om den särskilda skolinspektör som, enligt planen, skulle stå till barn- och utbildningsnämndens förfogande för kvalitetsredovisning (se sid. 6) inte innebar införande av en ny princip i verksamheten. Om så inte var fallet borde tjänsten tillhöra barn- och utbildningsförvaltningen, varför han yrkade att texten i stället skulle ha följande lydelse "...Som stöd för den särskilda kvalitetsgranskningen skall BUF (i stället för BUN) förfoga över en skolinspektör. ..."

 • Brittis Benzler (v) avstyrkte ändringsförslagen.

Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius ändringsförslag och förklarade sig anse de avslagits. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition: JA för att yrkandet ska avslås och NEJ för att det ska bifallas. 9 ledamöter röstade ja: Sonia Landin (s), Åke Svensson (s), Ylva Simander (s), Björn Jansson (s), Majvor Östergren (s), Brittis Benzler (v), Bodil Rosengren (v), Heidi Plisch (mp) och ordföranden Jan Lundgren (s). 6 ledamöter röstade nej: Eva Nypelius (c), Gösta Hult (c), Barbro Ronsten (c), Birgitta Eriksson (m), Göran Örtbrant (m) och Yngve Andersson (kd). Kommunstyrelsen hade således avslagit yrkandena.
Ordföranden ställde sedan propositioner på Birgitta Erikssons och Göran Örtbrants ändringsförslag och förklarade sig anse att de avslagits.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • Med de av arbetsutskottet föreslagna ändringarna (av avsnitten ”Lust att lära” och ”Inflytande och ansvar”) antas barn- och utbildningsnämndens förslag till skolplan för läsåren 2003/04 t.o.m. läsåret 2006/07.