§ 210 Nyttjanderättsavtal med GEAB

Utskrivet från: http://gotland.se/10905
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-09-18

KS § 210
Nyttjanderättsavtal med GEAB

AU § 166
KS2003/0276-25
- Tekniska nämnden 2003-05-28, § 123
- Ledningskontoret 2003-08-01 och 08-20
- Arbetsutskottet 2003-08-13, § 149
Tekniska nämnden har föreslagit att Gotlands kommun ska träffa avtal med GEAB om nyttjanderätt till kommunens fastigheter för bolagets anläggningar i enlighet med upprättat förslag. Arbetsutskottet återremitterade ärendet och Vattenfall AB har meddelat att bolaget accepterar att GEAB ingår det föreslagna avtalet. Ledningskontoret föreslår därför att ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Avtalet omfattar såväl befintliga och framtida anläggningar. Begreppet anläggning definieras i avtalet. Ett särskilt avtal ska reglera fiberoptiska kablar i kommunens va-ledningar. För nyttjanderätten ska GEAB erlägga 300 000 kr per år i årlig ersättning. Ersättningen ska följa förändringar i konsumentprisindex men kan inte sänkas. Förslaget är resultatet av förhandlingar mellan tekniska förvaltningen och GEAB och ska, för att vara giltigt, godkännas av tekniska nämnden och GEAB:s styrelse.

Till arbetsutskottets förra sammanträde hade ledningskontoret orienterat om vad som hittills framkommit under beredningen. Den hade omfattat dels frågan om huruvida tekniska nämnden har befogenhet att träffa avtalet, dels förhållandet till konsortialavtalet mellan Vattenfall och Gotlands kommun. Ledningskontorets slutsats var att det föreslagna nyttjanderättsavtalet inte omfattar något som regleras av konsortialavtalet men att det fanns skäl att ge Vattenfall tillfälle att kommentera frågan.

Tekniska nämnden beslutar enligt dess reglemente” i ärenden angående … tidsbegränsade upplåtelser av fastighet, byggnad eller anläggningar, ex utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse, såvida inte detta ankommer på annan nämnd/styrelse.”) Enligt konsortialavtalet mellan Vattenfall och Gotlands kommun har kommunen medgivit ”GEAB rätt att för distribution av ledningsbunden energi utan särskild ersättning utbygga och bibehålla ledningar och nätstationer på och i kommunens mark”. I ett senare tillkommet tilläggsavtal överenskoms att de paragrafer i avtalet som ej är förenliga med den nya ellagstiftningen skulle utgå ur konsortialavtalet. Med hänvisning till att den ovan nämnda bestämmelsen får anses ha utgått ur avtalet anser ledningskontoret att det föreslagna nyttjanderättsavtalet inte omfattar något som regleras av konsortialavtalet.

Jäv: Björn Jansson (s) och Hans-Erik Svensson (s) anförde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.