§ 220 Försäljning av fastigheten Vagnmakaren

Utskrivet från: http://gotland.se/10904
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-09-18

KS § 220
Försäljning av fastigheten Vagnmakaren

KS2003/0352-25
- Tekniska nämnden 2003-08-27, § 188
Tekniska nämnden har föreslagit att kommunen ska sälja Vagnmakaren 1 och därmed tillmötesgå Byggteam i Visby AB begäran om att få friköpa den fastighet som nu innehas med tomträtt.

Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheten Gotland Visby Vagnmakaren 1 säljs till Byggteam i Visby AB för 165 100 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.