§ 214 Motion. Validering av kompetens

Utskrivet från: http://gotland.se/10903
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-09-18

KS § 214
Motion. Validering av kompetens

AU § 170
KS2001/0628-02
- Motion 2001-12-17
- Ledningskontoret 2003-08-25
Solveig Artsman (m) har i motion yrkat att validering (utvärdering av tidigare erfarenhet och kunskap) ska utföras av vuxnas kunskap och kompetens och då främst inom kärnämnena.

Ledningskontoret instämmer i metodens positiva effekter och betydelse ur arbetsgivarsynpunkt. Regeringen väntas komma med förslag hur offentliga myndigheter kan arbeta med validering, något som ledningskontoret avvaktar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.