§ 219 Ansökan om utvecklingsmedel för Tekniskt resurscentrum

Utskrivet från: http://gotland.se/10902
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-09-18

KS § 219
Ansökan om utvecklingsmedel för Tekniskt resurscentrum

RegU 219
KS 2002/0518-14
- Ansökan 2003-08-26 (reviderad)
ALMI Företagspartner Gotland AB har ansökt om 812 500 kr i regionala utvecklingsmedel för den första av planerade två faser i projektet Tekniskt resurscentrum (TRC). Ca 300 00 kr avser 2003 och drygt 511 700 på 2004. Projektet syftar till att undersöka behovet av och viljan till ökning av den industriella kompetensen bland tillverkningsföretag på Gotland och om ett tekniskt resurscentrum skulle kunna inrättas. Hos Mål 2 Öarna har ALMI ansökt om 437 500 kr.

Kommunstyrelsens beslut

  • ALMI Företagspartner Gotland AB beviljas bidrag för projektet Tekniskt resurscentrum (TRC) fas 1, med högst 300 706 kr år 2003 och 511 794 kr år 2004, sammanlagt 812 500 kr, under förutsättning att medel beviljas från Mål 2 öarna. Medel anvisas ur anslag 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder.