§ 218 Slutredovisning pirkaj i Ronehamn

Utskrivet från: http://gotland.se/10900
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2003-09-18

KS § 218
Slutredovisning pirkaj i Ronehamn

AU § 175
KS2003/0280-29
- Tekniska nämnden 2003-05-28, § 124
- Ledningskontoret 2003-08-18
Tekniska nämnden har lämnat slutredovisning för anläggande av pirkaj i Ronehamn. Ledningskontoret: Redovisningen föreslås godkännas.
(Anm: Tekniska nämnden handlägger slutredovisningar för investeringsobjekt understigande 2 mnkr, kommunstyrelsen objekt mellan 2 och 10 mnkr och kommunfullmäktige objekt över 10 mnkr.)

Objekt

Beräknad produk­tions­kostnad

Redovisad investeringsutgift

Anvisade medel

Över-/underskott

Pirkaj Ronehamn

5 800 000 kr

5 581 379 kr

5 581 379 kr

inget periodiskt under­håll  

0 kr

Kommunstyrelsens beslut

  • Slutredovisningen godkänns.