§ 213 Motion. Införande av kursutformad gymnasieskola

Utskrivet från: http://gotland.se/10899
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-09-18

KS § 213
Motion. Införande av kursutformad gymnasieskola

AU § 169
KS2001/0499-64
- Motion 2001-10-04
- Barn- och utbildningsnämnden 2003-06-17, § 68
- Ledningskontoret 2003-08-27
Bo Frense (kd), tidigare ersättare i kommunfullmäktige, har i motion föreslagit att en kursutformad gymnasieskola ska införas på Gotland. Den innebär att eleven, inom ramen för sitt gymnasieprogram, väljer när studierna inom en kurs ska förläggas och hur länge de ska pågå. Inom ramen för de valmöjligheter skolan erbjuder kan gymnasietidens längd anpassas till elevens behov. Förebilder finns såväl utomlands som i svenska skolor.

Barn- och utbildningsnämnden hänvisar till Gymnasiekommitténs nyligen framlagda förslag om förändring av gymnasieskolan. Enligt barn- och utbildningsnämnden innebär förslaget sådana förändringar att förslaget om en kursutformad kommunal variant inte längre är relevant. Motionen föreslås därför avslås, ett förslag i vilket ledningskontoret instämmer.

Anm: På begäran av barn- och utbildningsnämnden har remisstiden förlängts för att Gymnasiekommitténs förslag ska kunna beaktas. Motionären har, enligt barn- och utbildningsnämnden, varit införstådd med det.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen avslås.