§ 217 Ändrade anslag för kapitalkostnader 2003

Utskrivet från: http://gotland.se/10897
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-09-18

KS § 217
Ändrade anslag för kapitalkostnader 2003

AU § 217
- Ledningskontoret 2003-08-28
Anslagen för kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) 2003 måste korrigeras, eftersom de i budget upptagna beloppen baserar sig på investeringar gjorda t.o.m. 2001 medan kapitalkostnader bokförs löpande för investeringar som aktiveras.

Ledningskontoret föreslår att berörda nämnders anslag revideras med totalt ca 1,7 mnkr och att finansförvaltningens anslag för intäkter minskas med motsvarande belopp.

Kommunstyrelsens beslut

  • De föreslagna justeringarna av berörda nämnders anslag för kapitalkostnader genomförs; totalt 1 748 tkr och finansförvaltningens anslag för intäkter av avskrivning och internränta minskas med motsvarande belopp.

  • Konsult- och servicekontoret medges göra de smärre förändringar i budget 2003 av de kapitalkostnader som föranleds av investeringar aktiverade under 2003.