2003-09-18, §§ 208--228

Utskrivet från: http://gotland.se/10895
Regionstyrelsen 2003-09-18
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Björn Jansson (s)
Majvor Östergren (s)
Brittis Benzler (v)
Barbro Ronsten (c)
Yngve Andersson (kd), tjg ersättare
Birgitta Eriksson (m), tjg ersättare
Gösta Hult (c), tjg ersättare
Heidi Plisch (mp), tjg ersättare
Bodil Rosengren (v), tjg ersättare
Ylva Simander (s), tjg ersättare
Göran Örtbrant (m), tjg ersättare
Övriga närvarande
Leif Dahlby (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Mats Sundin (s)
Hans-Erik Svensson (s)

Bo Dahllöf, regiondirektör

Sekreterare: Ann Egefalk, tel: 0498-26 93 05

Datum för anslags uppsättande 2003-09-29
Datum för anslags nedtagande 2003-10-21