Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2020-11-26 15:08
Idag den 26 november har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat beslutat om sin internbudget för år 2021 och slutrapporten från projektet Kompetenta Gotland.

Internbudgeten för 2021 fastslogs

GVN har fastställt sin internbudget för 2021, som omsluter lite mer än 328 miljoner kronor, utifrån de ekonomiska ramar regionfullmäktige beslutade om i Strategisk plan och budget för 2021-2023. Internbudgeten omfattar ett ramtillskott för Svenska för invandrare (sfi) på tre miljoner kronor för att täcka ett ökat antal elever samt att kompensera för minskad etableringsersättning. Ett ramtillskott har även regionalt yrksevux fått med en miljon kronor. Ramtillskott har även skjutits till för VuxKomp - en verksamhet som syftar till att stärka, motivera och vägleda människor till arbete eller studier, med 2,2 miljoner kronor. Regionfullmäktige har också beslutat om ett en-procentigt sparbeting på nettobudgeten för nämnderna för budgetåret 2021 som för GVN blir 3,2 miljoner kronor. Besparingen hanteras generellt inom samtliga av nämndens verksamhetsområden.

Nämnden fastslog även grundbeloppet (elevpengen) för gymnasieskolan som inte omfattas av någon besparing budgetåret 2021. En avstämning av elevvolymerna pekar mot att det kommer att finnas fler elever under år 2021 i jämförelse med år 2020. Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ yrkade på att stryka besparingar på 645 000 kronor. Efter votering så antogs förvaltningens förslag till internbudget.

Ska delta i utvecklingsprogram för att fler ska fullfölja gymnasiet

Nämnden tog i dag del av information om ett kommande utvecklingsarbete på Gotland med fokus på att fler ska fullfölja gymnasiet. Inom ramen för projektet ”Fullföljd utbildning” erbjuder Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ett utvecklingsprogram för skolhuvudmän och deras verksamheter för att fler ska bli behöriga till gymnasiet och sedan fullfölja sin utbildning där.

På Gotland är det cirka 25-30 ungdomar per årskull i åldern 16-20 år som inte arbetar eller studerar och därför riskerar att hamna i ett utanförskap och att inte kunna försörja sig själva. Enligt skollagen är varje kommun skyldig att löpande söka upp och hålla sig informerad om hur unga mellan 16 och 20 år som inte studerar på ett nationellt program eller har gått ut gymnasieskolan utan gymnasieexamen, är sysselsatta samt att erbjuda dessa lämpliga individuella insatser. Syftet är att få dem att återuppta studierna - eller få ett arbete, praktik eller annan sysselsättning.  Det är arbetsmarknads- och integrationsenheten som söker upp de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Slutrapport presenterades för Kompetenta Gotland

Nämnden godkände idag slutrapporten för projektet Kompetenta Gotland som finansierats inom ramen för Hållbara Gotland[1] (Tillväxtverket/Region Gotland). Projektet har haft har fokus på att höja utbildningsnivån på Gotland och omfattar fyra delaktiviteter: Skola och arbetsliv, Teknikcollege/Vård- och omsorgscollege, Strukturer för yrkeshögskoleutbildningar samt Forskarstöd/forskningsöversikt. Projektet har haft en budget på 8,3 miljoner kronor.

Slutsatserna som dras i slutrapporten är att effekterna av projektets arbete bland annat gjort att arbetsgivare i ökad utsträckning hittar rätt kompetens, att en struktur för ett nära, ömsesidigt och långsiktigt samarbete mellan skola och arbetsgivare har skapats - utbildningsanordnare och arbetsgivare drar åt samma håll med gemensamma målbilder samt möjligheterna för eleverna att göra väl underbyggda val upplevs ha stärkts. Ett konkret resultat med projekten är bland annat etablerandet av ett teknikcollege och en speciell teknikprao.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn[1] Regeringen satsade år 2016 100 miljoner kronor som kompensation för nordstreamintäkterna för att långsiktigt stärka industri och näringsliv på Gotland genom programmet Hållbara Gotland.