Kontakt

Regional vaccinationssamordnare covid-19

Christine Senter
e-post: christine.senter@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En person håller ett vaccin i sin hand (Foto: Mostphotos)

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Vaccinationsplanering

Statistiken uppdateras helgfria måndagar.

Vecka 19   2259 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 18   2425 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 17 2281 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 16 2695 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 15 2224 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 14 2701 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 13 507 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 12 484 (åldersprioritering i Fas 2) Den lägre vaccinationstakten beror på att Astra Zenecas vaccin pausats av Folkhälsomyndigheten
Vecka 11  1 811 (åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 10 2334 (andrados i Fas 1 samt åldersprioritering i Fas 2)
Vecka 9 1073 (andrados i Fas 1 och 2 samt personalvaccination i Fas 2)
Vecka 8 2550 vaccinationer. (andrados i Fas 1, inklusive personal, samt förstados till personer med dialysbehandling samt personer med LSSinsats eller assistans). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 7 1281 (andrados i Fas 1 samt pågående vaccination Fas 2). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 6 510 (Fas 1 och delar av Fas 2). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 5 1508 (Fas 1 och inledande delar av Fas 2). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 4 2084 (SÄBO dos 2, hemtjänst, hemsjukvård, personal i dessa verksamheter samt personer 80 år och äldre). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 3 1130 (SÄBO dos 2, hemtjänst, hemsjukvård samt personal i dessa verksamheter). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 2 653 (SÄBO, hemtjänst, hemsjukvård). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 1 300 (SÄBO). Vaccinationstakt enligt plan.
Vecka 53 204 (SÄBO). Vaccinationstakt enligt plan.

 

Region Gotland har beslutat om en regional plan för vaccination mot covid-19. Den utgår ifrån den nationella planen för covid-19-vaccinationen som Folkhälsomyndigheten tagit fram på uppdrag av regeringen. 

Vaccination mot covid-19

Genom att vaccinera dig, skyddar du både dig själv och andra. Om du är vaccinerad är det en mycket liten risk att du blir smittad och för smittan vidare. Det i sin tur minskar smittspridningen i hela samhället på sikt. Vaccinationen mot covid-19 är ett av verktygen för att bromsa smittspridningen. Men ett vaccin är inte den enda lösningen. Vi behöver fortsätta skydda varandra från smitta genom att följa de allmänna råden: stanna hemma vid symtom, håll avstånd till varandra och tvätta händerna ofta.

Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är dock inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Om du vaccinerar dig löper du dock en väsentligt mindre risk att bli allvarligt sjuk. Vaccinerna som godkänns har mycket hög skyddseffekt men det finns aldrig några garantier vilket skydd man har fått som enskild individ.
Nej, det finns en begränsad tillgång på olika vacciner och därför finns det ingen möjlighet för dig att välja vilket vaccin du får mot covid-19. Alla vacciner som är godkända mot covid-19 skyddar effektivt mot sjukdom
Ja. Alla vaccinationer är frivilliga i Sverige, så även vaccination mot covid-19. Vaccination mot covid-19 erbjuds kostnadsfritt till personer som är 18 år och äldre. Barn erbjuds inte vaccination i nuläget eftersom de generellt har en lägre risk än vuxna att drabbas av allvarlig sjukdom.
I nuläget behövs två doser vaccin för ett bra skydd mot covid-19. Det tar ungefär en till två veckor efter sista dosen innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd. Viktigt att ändå fortsätta följa rekommendationerna.

Vaccination vid särskilda förutsättningar

Är det bekräftat att du har haft covid-19, är du skyddad mot en ny infektion i cirka 6 månader. I dagsläget vet vi inte exakt hur länge skyddet finns kvar därför rekommenderas vaccination för dig som redan haft covid.
Rekommendationen är att alla personer över 18 år ska vaccineras. Alla godkända vaccin är säkra och effektiva och ges i två doser.
Just nu finns det inte tillräcklig information om skyddseffekten efter bara en dos för att kunna rekommendera det. Om du däremot har reagerat kraftigt på dos 1, med exempelvis allmänpåverkan, kan det vara rimligt att avvakta med dos 2. Rådgör med din vårdcentral.
Även om du får dialysbehandling eller är benmärgs- eller organtransplanterad rekommenderas du att vaccinera dig. Du kommer att få ett så kallat mRNA-vaccin, det vill säga ett vaccin från Moderna eller Pfizer, enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Får du dialysbehandling kan vaccination ske på specialistmottagning. Är du transplanterad bokar du tid via din vårdcentral. Även dina hushållskontakter kan nu boka tid för vaccination, via sin vårdcentral.

Du kan läsa mer om vaccin mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndigheten följer kunskapsutvecklingen och i nuläget finns inte tillräckligt med information för att kunna ge en allmän rekommendation till gravida.

Däremot om en kvinna har en sjukdom eller ett tillstånd som kan innebära en ökad risk för svår sjukdom rekommenderas vaccination även om hon är gravid. Efter en individuell bedömning kan vaccin ges vid:
• Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck.
• Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
• Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad förmåga att hosta.
• Kronisk lever- eller njursvikt.
• Diabetes typ 1 och typ 2.
• Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Graviditet hos kvinnor som är över 35 år eller har ett BMI över 30 bedöms alltid som en riskgraviditet och de bör därför också erbjudas vaccination mot covid-19.

Det finns inga skäl att ge ett vaccin under första tredjedelen av graviditeten. Därmed rekommenderas vaccination efter 12:e graviditetsveckan.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten
Amning utgör inget hinder för vaccination. Det är ännu okänt om vaccinerna går ut i bröstmjölk, men det finns ingen anledning att tro att vaccinet skulle ge några biverkningar hos barnet som ammas.
Om du vårdar en anhörig under hemtjänstliknande förhållanden, det vill säga på ett sätt som kan likställas med insatsen som genomförs av personal inom hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende, kan även du boka tid för vaccination.
Risken för att bli allvarligt sjuk avgör prioritetsordningen, och den tydligaste riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk i covid-19 är hög ålder. En frisk äldre person löper större risk att bli allvarligt sjuk än en yngre person med kronisk sjukdom.

Hur går det till att vaccinera sig?

De väntelistor för vaccination som finns är de som varje vårdcentral skapar utifrån bokningsläget på respektive mottagning. Om någon har behövt avboka sin tid för vaccination, pga exempelvis sjukdom, kan vårdcentralen sätta upp denne på en lista.

Det går alltså inte att anmäla sig till en väntelista på eget initiativ, utan hanteras av vårdcentralerna. Uppstår så kallade restdoser och vårdcentralerna behöver kalla någon för vaccination med kort varsel, görs det enligt den prioriteringsordning som bygger på Folkhälsomyndighetens direktiv.

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. Se prioriteringsordningen för vaccination här. Den som har störst risk för svår sjukdom i covid-19 ska erbjudas vaccin först där den tydligaste riskfaktorn är hög ålder. Utefter dessa riktlinjer välkomnas personer att boka tid utifrån födelseår.

Om du ingår i den fas som har klartecken för att boka tid för vaccination så bokar du tid genom att ringa 0498-26 98 00. Bokning kan också göras via den digitala bokningen, i appen Alltid öppet gotland.se/digitalbokning
Tillgången till vacciner styr takten på vaccinationsarbetet.

Information om bokningsläget går ut via annonser i media och myndighetsmeddelande i P4 Radio Gotland.

Målet är att alla som vill ska ha möjlighet att boka tid för vaccination senast 5 september 2021. Läs mer på www.gotland.se/109710. För att undvika onödiga resor så är det möjligt för alla som vistas på Gotland att vaccinera sig oavsett om man är folkbokförd eller bor tillfälligt på Gotland. För att kunna säkerställa vaccin så bör du planera för att få båda doserna i samma region.

Vaccinationen är frivillig och Region Gotland tar aldrig betalt för bokning eller vaccination.

Personer med hemtjänst, hemsjukvård och vuxna personer i samma hushåll får denna information:

  • Vaccinationen ges vid en vårdcentral eller i annan anvisad lokal. Du kommer att meddelas platsen i samband med bokningen.
  • För att boka dina tider ska du ringa din vanliga vårdcentral och välja knappval för vaccination. Du får även boka tid för andra vuxna som bor i ditt hushåll.
  • Med det brev du får hem följer två hälsodeklarationer, en till dig och en till någon du bor med. Besvara gärna frågorna i hälsodeklarationen innan du ringer din vårdcentral.
  • Ta med den ifyllda hälsodeklarationen när du ska vaccinera dig.
  • När det gäller patienter inom hemsjukvården: I de fall det på grund av sjukdom inte är möjligt att ta sig till vårdcentral kommer vaccination att ges i hemmet. Beslut om hemvaccination tas av hemsjuksköterska i samråd med ansvarig läkare.
Att ta sig till vårdcentralen: Har du som anhörig möjlighet att hjälpa till med skjuts till och från vaccinationen är vi tacksamma. Du som har hemtjänst kan också resa kostnadsfritt med sjukresa till och från vårdcentralen när du ska vaccineras. Boka din resa via beställningscentralen, telefon 0200-26 06 60.

Du som långtidsvistas på Gotland är välkommen att vaccinera dig här. Vill du vaccinera dig på Gotland, är det viktigt att du kan vara på plats för både dos 1 och dos 2. Det är för att kunna säkerställa att rätt vaccin finns på plats när du ska få din andra dos. Intervallet mellan doserna för de vaccin vi har godkända idag är 6-12 veckor.
Läs mer under du som besöker Gotland

Du som långtidsvistas på Gotland och är utländsk medborgare behöver ett reservnummer för att kunna boka tid för vaccination. Kontakta valfri vårdcentral för bokning av reservnummer, ring Region Gotlands växel för hjälp med koppling till vårdcentralerna 0498-269000. Du behöver kunna besöka vårdcentralen fysiskt för legitimering.

Information om vilken grupp som är aktuell för vaccinering finns på www.gotland.se/covidvaccin

Alla som vaccineras mot covid-19 får ett vaccinationskort där det framgår vilken dag du fick dos 1 och när du har en tid bokad för dos 2. Däremot utfärdas det för närvarande inga vaccinationsintyg.

Nationellt pågår ett arbete med att ta fram ett intyg enligt gemensamt EU-standard. Information om eventuella ändringar kring vaccinationsintyg kommer du att hitta på www.gotland.se/covidvaccin.

Vid vaccination dokumenteras vaccinationen i journalsystem, detta är hälso- och sjukvården skyldiga att göra. Från journalen överförs automatiskt information till nationella vaccinationsregistret, från 1 januari 2021 är det lagstadgat att alla pandemivaccinationer ska registreras i nationella vaccinationsregistret.

I vaccinationsregistret lagras information om vem som har vaccinerats, var vaccinationen har ägt rum, vilket vaccin som har använts och om det är dos 1 eller dos 2 som har getts. Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna.

Uppgifterna skyddas av absolut sekretess.

När du är vaccinerad

Vanliga biverkningar vid vaccin mot covid-19 är ömhet i armen vid stickstället, trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Dessa symtom bör gå över på ett par dagar och är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar. Om du fått biverkningar efter första dosen är det ingen fara att ta den andra dosen vaccin.

Upplever du symtom, utöver dessa, som du tror kan vara en biverkning av vaccinet kan du anmäla detta på Läkemedelsverkets hemsida. Du behöver inte kontakta vården innan du anmäler en biverkan.

Självklart ska du alltid kontakta vården om du har behov. Är ditt tillstånd akut, ring 112.

Läs mer om biverkningar

Du kan anmäla biverkan av vaccin mot covid-19 här.

Får du symtom som kan vara covid-19 ska du alltid ta ett så kallat PCR-prov. Detta gäller alltså även om du är vaccinerad.

En av biverkningar efter covid-vaccination är feber, men den är då övergående (det vill säga max 1-2 dyg). Får du ihållande symtom ska du testa dig.

Får du symtom som kan vara covid-19 ska du alltid ta ett så kallat PCR-prov. Detta gäller alltså även om du är vaccinerad.

En av biverkningar efter covid-vaccination är feber, men den är då övergående (det vill säga max 1-2 dygn). Får du ihållande symtom ska du testa dig. Det är vanligare att få feber efter dos två av covid-vaccinet.

Du som har vaccinerat dig behöver ändå fortsätta följa rekommendationerna för att hindra smittspridning. Detta för att vi inte kan veta vilket skydd vaccinationen har gett just dig och för att skydda andra i din omgivning som ännu inte blivit vaccinerade.

Det är därför viktigt att du även efter vaccinationen fortsätter att stanna hemma vid symtom, håller avstånd till andra människor och tvättar händerna ofta.

Vill du veta mer om vaccination?

Folkhälsomyndigheten har utförlig information om vaccination mot covid-19 och om vilka vaccin som finns tillgängliga.

Innan du mejlar din fråga vill vi be dig att leta efter svaret på vår hemsida eller på hemsidor vi hänvisar till. Det är ett hårt tryck på vaccinsamordningen och vi kan till exempel inte svara på individuella, medicinska frågor - dessa hänvisas till behandlande läkare eller vårdcentral.

Om du inte hittar svar på din fråga på vår hemsida är du välkommen att mejla till: covidvaccin@gotland.se.