Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) tog idag del av återapportering kring Framtidens förskola och grundskola.

BUN:s ledamöter behandlade ärendet om en förändrad organisation för förskolan och grundskolan, som ska beslutas av nämnden den 15 december. Ledamöterna fick en återkoppling kring bland annat vilka konsekvenser det skulle få om inte Kräklingbo skola och Öja skola inte omfattades av en nedläggning. Effekterna skulle bli att åtta tjänster av de 41 beräknade tjänsterna i det fullständiga organisationsförslaget inte skulle kunna frisättas. På Öja skola krävs det ventilationsåtgärder som beräknas kosta cirka fyra miljoner kronor och underhållsåtgärder för uppskattningsvis 15 miljoner kronor samt ökade driftskostnader på cirka 3,4 miljoner kronor. På Kräklingbo skola finns behov av investeringar i kök om tillagningskök på cirka 3,4 miljoner kronor med ökade driftskostnader på cirka 270 000 kronor. Totalt ger ett behållande av de två skolenheterna kvarstående driftskostnader på mellan cirka 6 659 000 kronor och 8 145 000 kronor per år och investeringar på mellan cirka 19 000 000 kronor och 25 773 000 kronor.

Ledamöterna tog även del av förvaltningens svar och fördjupade information kring konsekvenserna av några andra organisationsscenarior än det som ursprungligen som lämnats till nämnden – innehållande t.ex konsekvenserna när det gäller investeringar och underhåll.

BUN beslutade att ta emot informationen.

Konsekvensanalys för effekter om Kräklingbo och Öja grundskolor stryks ur organisationsförslaget Framtidens förskola och grundskola

Återkoppling utifrån ställda frågor inspel och inkomna synpunkter kring organisationsförslaget i Framtidens förskola och grundskola

Ekonomiska konsekvenser av bibehållen organisation för förskolan och grundskolan