Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlänningarna mår som i landet i övrigt

Publicerad 2020-11-19 10:32
Nu presenteras resultaten av Folkhälsomyndighetens undersökning ”Hälsa på lika villkor”. Den visar på att gotlänningarnas mående och levnadsvanor i stort sett är som i övriga Sverige.
Gotlänningarnas hälsa och levnadsvanor skiljer sig inte nämnvärt mot resten av landet. Som i landet i övrigt finns skillnader mellan kvinnor och mäns levnadsvanor och sociala kontakter. Både kvinnor och män på Gotland upplever högre grad av trygghet än i övriga landet, och rökningen ligger fortfarande på samma nivå som 2018. 
 

Kvinnor och män på Gotland jämfört med riket

Andelen kvinnor och män som upplever sin hälsa som bra är större i riket än på Gotland, men det syns ingen skillnad när Gotlands resultat jämförs med jämförbar kommungrupp. Det är lika vanligt att kvinnor och män på Gotland rapporterar självupplevd dålig hälsa som det är i riket. 
 
Övervikt är lika vanlig på Gotland som i resten av Sverige. Jämfört med riket är andelen kvinnor med fetma större på Gotland än i riket men den skillnaden syns inte när Gotland jämförs med jämförbar kommungrupp. 
 
Psykiskt välbefinnande hos kvinnor och män på Gotland är i nivå med riket men det är mindre vanligt att män på Gotland upplever att de är stressade jämfört med män i riket. 
 
När det gäller levnadsvanor syns det inte heller någon skillnad mellan Gotland och riket. Andelen män som är stillasittande och brukar cannabis är lägre på Gotland jämfört med hela landet men dessa skillnader syns inte när jämförelsen görs med jämförbar kommungrupp. Det är något vanligare att kvinnor på Gotland snusar i jämförelse med riket.
 
Inga skillnader kan ses sedan förra mätningen när det gäller sociala faktorer. Gotländska kvinnor och män litar mer på andra än i jämförelse med riket. Skillnaden syns dock inte när jämförelse sker med jämförbar kommungrupp. En skillnad som också är positiv för Gotland, och som ska ses både i förhållande till riket och i jämförelse med jämförbar kommungrupp, är att både kvinnor och män upplever trygghet i högre grad på Gotland. Dock har upplevelsen av otrygghet bland de gotländska kvinnorna ökat sedan 2012.
 

Jämförelse mellan kvinnor och män på Gotland

Fler män än kvinnor på Gotland har övervikt. Däremot är förekomsten av fetma lika vanlig bland kvinnor som bland män. 
Det är jämförelsevis fler män än kvinnor på Gotland som uppger att de har levnadsvanor som inte främjar hälsan. I jämförelse med kvinnorna äter män mindre frukt och grönsaker, dricker mer sötade drycker, snusar, och har ett större riskbruk av alkohol.
Det är vanligare att män har lågt socialt deltagande och saknar socialt och praktiskt stöd. Kvinnor anger i högre grad än män rädsla för att gå ut ensam (otrygghet).  
Det finns ingen skillnad mellan kvinnor och mäns självupplevda hälsa på Gotland. Det är lika vanligt att kvinnor och män uppskattar att de är psykiskt välmående, men det är vanligare att kvinnor upplever stress än att män gör det.