Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt 18 november 2020

Publicerad 2020-11-18 15:59
På dagens digitala miljö- och byggnämnd informerades om Region Gotlands arkitekturpris samt beslutades bland annat att om att bevilja bygglov för nybyggnation av fritidshus på Visby Bergbetningen.

Kallelse och handlingar finns på gotland.se/mbn

Information om Region Gotlands arkitekturpris

Nomineringen för Region Gotlands arkitekturpris är avslutad. Nio nomineringar inkom och efter en urvalsprocess kommer nu studiebesök kommer att genomföras på aktuella platser. Studiebesöken genomförs av juryn för arkitekturpriset och genomförs på ett coronaanpassat sätt. Vinnare av årets arkitekturpris utses i samband med miljö- och byggnämndens sammanträde 17 december.

Information om projektrapport 2020 angående betong- och asfaltsindustri

Region Gotland bedriver regelbunden tillsyn vid anmälningspliktiga betong- och asfaltsanläggningar. Under 2020 har tillsyn utförts på åtta anläggningar, varav två var asfaltsverk och sex tillhörde betongindustrin. Region Gotland ska kontrollera att befintlig lagstiftning följs inom området miljö och hälsa samt de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

För verksamheter som befinner sig inom Visby vattenskyddsområde påtalades ett flertal brister som är kopplade till risker för mark- och grundvattenföroreningar. Bedömningen är att det fortfarande finns en okunskap gällande rådande vattenskyddsföreskrifter som behöver följas upp i samarbete med teknikförvaltningen.

VISBY BERGBETNINGEN 1:4, bygglov för nybyggnad av 1 st fritidshus

Ansökan gäller bygglov för nybyggnad av ett fritidshus samt ombyggnad och ändrad användning av befintligt fritidshus till komplementbyggnad.

Fastigheten omfattas av riktlinje för Annelund Bergbetningen. Enligt riktlinjen får nya huvudbyggnader inte tillkomma. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör dock bedömningen att en ny huvudbyggnad kan tillkomma på den aktuella fastigheten. Den samlade bedömningen är att de föreslagna åtgärderna är lämpliga på platsen och att bygglov därmed kan beviljas.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov.

STENKYRKA AUSTERGÅRDS 1:11, ändrad användning från ladugård till fritidshus

Ansökan gäller bygglov för ändrad användning av ladugård till fritidshus. Fastigheten är belägen i gamla Lickershamn, på en plats med mycket höga kultur- och landskapsbildsvärden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden strider mot gällande planprogram samt att åtgärden inte är förenlig med andra kapitlet i plan- och bygglagen och att bygglovet därmed inte kan beviljas.

Yrkande: (V) föreslår att delegation ges till ordförande att bevilja bygglov, förutsatt att regionantikvarien bedömer att utformningen av byggnadens exteriör inte innebär en förvanskning.

Beslut: miljö- och byggnämnden anser att den ändrade användningen följer planprogrammets intentioner och beslutar att ge delegation till ordförande att bevilja bygglov, förutsatt att regionantikvarien bedömer att utformningen av byggnadens exteriör inte innebär en förvanskning.

VISBY GURKAN 2, rivning av carport

Ansökan gäller rivning av carport, nybyggnad av carport samt anordnande av parkeringsplatser. Syftet med ansökan är att skapa bättre anpassade och tryggare parkeringsmöjligheter för de boende i kvarteret.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att insatsen avseende carporten inte kan anses vara en liten avvikelse eller vara förenlig med detaljplanens syfte.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de snedställda parkeringsplatser som medför fällning av träd och reducering av grönytor inte är välgörande för boendemiljön och att ingreppet skulle innebära negativ påverkan på fastighetens befintliga miljömässiga värden. Förvaltningen bedömer även att insatsen till viss del hindrar möjligheten att bebygga fastigheten på ett ändamålsenligt sätt.

De resterande 21 st parkeringsplatserna bedöms inte avvika mot detaljplanen. De 22 st nya parkeringsplatserna som redovisas och rivningen av den befintliga carporten bedöms uppfylla gällande lagkrav.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden att bevilja delar av ansökan och avslå delar av ansökan.

Alliansen yrkar på förvaltningens förslag till beslut.

(SD) yrkar på avslag gällande del ett i ansökan och bifall gällande del två och tre i ansökan.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.