Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Resvaneundersökning visar på minskade klimatutsläpp från regionanställdas resor

Publicerad 2020-11-11 10:23
Allt färre anställda vid Region Gotland tar bilen till jobbet och allt fler cyklar. Utsläppen av koldioxid per person har därför minskat med 25 procent på fem år. Det visar den resvaneundersökning som genomfördes bland regionens medarbetare tidigare i år.

Resvaneundersökningen genomfördes i juni 2020 inom projektet Hållbara transporter som drivs av länsstyrelsen i Gotlands län i samverkan med Region Gotland. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur anställda inom Region Gotland reser i tjänsten men även till och från jobbet. Enkäten var utformad så att medarbetarna ombads beskriva sin normala resandesituation innan tiden för COVID-19. Men eftersom pandemin var högst aktuell i juni 2020 märks den mer eller mindre av i vissa delar, inte minst i frågor kopplade till distansarbete.

De minskade utsläppen beror till stor del på att färre reser till jobbet med bil och att resorna under arbetstid minskat, både med bil och flyg. Andra orsaker handlar om mer fossilfria bränslen i fordonen och att cyklandet ökat sedan elcykeln gjort sitt intåg.

Var fjärde bilpendlare som dagligen kör till jobbet reser kortare än fem kilometer. När de anställda fick frågan vad som skulle kunna få dem att ställa bilen var ”förbättrad kollektivtrafik” det vanligaste svaret. Även ”bättre och säkrare cykelbanor” angavs som en önskad åtgärd.

– Även om utsläppen minskat så finns det fortfarande stor potential för förbättringar. Ett exempel är att regionen kan komma längre när det gäller resfria möten, ett annat exempel är att vanebilister som kör kortare sträckor kan förändra hela eller delar av sitt pendlande, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Vid frågor om resvaneundersökningen kontakta regionens reserådgivare. Reserådgivarna stödjer och inspirerar arbetsplatser på Gotland till att etablera nya, hälsosamma och hållbara resvanor. Nu är dessutom kampanjen "Cykelvänlig arbetsplats" öppen för samtliga arbetsplatser på Gotland.

Region Gotlands reserådgivare
Emelie Waktel
E-post: emelie.waktel@gotland.se
Anna Bäckstäde
E-post: anna.backstade@gotland.se