Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Motivation och arbetsglädje på topp i årets medarbetarundersökning

Publicerad 2020-11-05 15:00
Resultatet av årets medarbetarundersökning har nu kommit och visar på en mycket positiv utveckling överlag. Fler medarbetare och chefer i Region Gotland är engagerade och det syns också klara förbättringar hos alla förvaltningar. Alla index har förbättrats.

Det höga engagemanget syns också i svarsfrekvensen då 82 procent av regionens cirka 6 700 medarbetare har svarat.

- Som regiondirektör blir jag stolt när vi ser att våra medarbetare tycker att de har meningsfulla uppgifter och förutsättningar för att göra ett bra jobb. Våra medarbetare är stolta, motiverade och engagerade. Medarbetare som har högt engagemang driver arbetsglädje och effektivitet. Det kommer bidra till att vi alla tar regionen framåt, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Region Gotlands HR-direktör Lotta Israelsson är glad över den höga svarsfrekvensen:

- Vi har i år den högsta svarsfrekvensen sen vi började mäta med detta verktyg. Det visar att vi tycker det är viktigt att säga vad vi tycker och jag ser det också som ett uttryck för att man vill vara med i den efterföljande dialogen. Vi mäter de områden som i hög grad påverkar vår vardag och i samtliga index förflyttar vi oss åt rätt håll.

Det finns givetvis också utvecklingsområden. Det finns konflikter som påverkar arbetet negativt i vissa grupper, och det finns också signaler på allt för höga stressnivåer på vissa enheter.

Resultatet från medarbetarundersökningen är ett viktigt redskap i Region Gotlands utvecklingsarbete. Syftet är att göra en nulägesmätning och fånga in synpunkter inom områden som påverkar den egna arbetsmiljön och verksamhetens utveckling. Tillsammans kan nu alla arbetsgrupper jobba vidare med resultatet och det som behöver utvecklas i verksamheten.

- Det har varit ett speciellt år med en pandemi. Region Gotlands uppdrag mitt i den här situationen, där alla våra samhällsviktiga funktioner har varit i fokus, tror jag har bidragit till att vi känner oss stolta, säger Peter Lindvall och fortsätter:

- Resultatet visar på många saker vi också behöver jobba vidare med. Vi vill fortsätta öka den interna stoltheten. Vi vill ha en tillitsbaserad organisationskultur. Vi vill se ökad samverkan över gränser och vi vill se kontinuerlig utveckling och lärande. Arbetet fortsätter nu med dialoger i hela organisationen.