Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nytt åtgärdspaket från Region Gotland

Publicerad 2020-10-22 12:43
Mot bakgrund av den utbredda coronapandemin har Region Gotland sedan tidigare lanserat ett stort antal åtgärder för att stödja olika aktörer på Gotland och för att lindra de effekter som permitteringar, varsel och ett kraftigt minskat utbud får. I dag presenteras det fjärde åtgärdspaketet.
– Sammantaget är det här ett stödpaket på drygt 22,3 miljoner kronor med 20 olika åtgärder för att gå vidare och mildra effekterna för näringsliv och civilsamhälle på Gotland, säger regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C).
 
– De stödåtgärder som  idag beslutats kompletterar de stödåtgärder som presenterades i våras och skapar förutsättningar för mildra effekterna av pandemin för näringsliv och det gotländska civilsamhället, säger Peter Lindvall, regiondirektör.
 
Kompletterande åtgärder med anledning av Coronapandemin
Regionstyrelsen beslutar att:
· Ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i avvaktan på regionfullmäktiges beslut inleda förberedelser för att verkställa de extra åtgärderna som föreslås i detta underlag.
 
· Näringslivsberedningen ska genom Tillväxt Gotland fortlöpande hålla regionstyrelseförvaltningen informerad och slutrapportera insatserna avseende idéutveckling i näringslivet till regionstyrelsen senast den 30 juni 2021.
 
· Ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att till regionstyrelsens arbetsutskott i november återkomma med en beskrivning av genomförande för medarbetaregåvan.
 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fatta beslut att:
· Ge regionstyrelsen ett tilläggsanslag om 1 000 tkr för att ge ytterligare temporära verksamhetsbidrag om 250 tkr vardera till Gotlands förenade besöksnäring, Gotland Convention Bureau, Tillväxt Gotland och Visby Centrum. Medlen anvisas ur eget kapital.
 
· Ge regionstyrelsen ett tilläggsanslag med 2 000 tkr för att ge extra bidrag till Gotlands Filmfond AB med 1 500 tkr, Gotlands Grönt Centrum AB med 400 tkr och Coompanion Gotland med 100 tkr. Medel anvisas ur eget kapital.
 
· Ge regionstyrelsen ett tilläggsanslag med 1 000 tkr för att ge föreningen Tillväxt Gotland bidrag till insatser avseende idéutveckling i näringslivet. Medlen anvisas ur eget kapital.
 
· Ge regionstyrelsen ett tilläggsanslag om 1 250 tkr för att ge bidrag till Gotländska utvecklingsbolag i samverkan (Gubis) för riktade satsningar för utveckling över hela ön. Medel anvisas ur eget kapital.
 
· Ge regionstyrelsen ett tilläggsanslag på driftbudget med 12 345 tkr för år 2020 för nedanstående Coronaåtgärder inom kultur- och fritidsverksamheten.
 
· införa hyresbefrielse i Region Gotlands idrottsanläggningar (inkluderar föreningsbad i simhallarna och IP Skogen) för föreningar för perioden 200701 tom 201231 till en kostnad av 2 100 tkr.
 
· extra driftsstöd till föreningar som driver egna idrottsanläggningar med 650 tkr.
 
· nytt stöd för intäktsbortfall inom fritidssektorn på 1 000 tkr med samma premisser, urval och regelverk som tidigare stöd (RS2020/585).
 
· utdelning av investeringsstöd till Idrottsplatser (IP) med 830 tkr och Samlingslokaler (SA) 625 tkr.
 
· extra stöd till länsinstitutionerna; Gotlands museum 4 700 tkr, Länsteatern på Gotland 940 tkr och Gotlands musikstiftelse 500 tkr.
 
· extra stöd till det fria kulturlivet på 1 000 tkr utifrån tidigare premisser (RS2020/585), nu med fokus på yrkesverksamma inom konstarterna och genom inköp av tjänster, produktioner, konst och konsthantverk. Medel anvisas ur eget kapital.
 
· Ge regionstyrelsen ett tilläggsanslag om 400 tkr för överenskommelse med Röda Korset (samordnare) och de andra aktörerna om att fortsätta med aktiviteter för att mildra effekterna av coronapandemin. Medel anvisas ur eget kapital.
 
· Ge regionstyrelsen ett tilläggsanslag om 1 000 tkr för att ge ett extra verksamhetsbidrag till Medeltidsveckan på Gotland med anledning av negativ resultatpåverkan till följd av Coronapandemin. Medel anvisas ur eget kapital.
 
· Ge miljö- och byggnämnden ett tilläggsanslag om 300 tkr som kompensation för kostnader för trängselkontroller under coronapandemin 2020. Medel anvisas ur eget kapital.
 
· Ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 60 tkr för att under 2020 kunna genomföra ytterligare arbetsmarknadsåtgärder för unga. Medel anvisas ur eget kapital
 
· Ge regionstyrelsen ett tilläggsanslag om 3 000 tkr för att kunna ge en gåva till samtliga medarbetare i Region Gotland. Medel anvisas ur eget kapital.
 
Sammanfattning:
Den pågående Corona-pandemin har kraftigt påverkat såväl näringsliv som föreningsliv och kulturutövare på Gotland. Effekterna syns tydligt under 2020 och beräknas ge allvarliga konsekvenser också under 2021 och framåt.
Situationen är extraordinär och bedömningen är att det finns synnerliga skäl för Region Gotland att agera.