Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2020-10-21 14:05
Idag den 21 oktober har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat beslutat om verksamheternas utbildningsutbud.

GVN beslutade idag vilka utbildningar som ska erbjudas i samband med det kommande gymnasievalet år 2021 och hur många elever som maximalt ska kunna antas till respektive utbildning. 16 nationella program och totalt 29 inriktningar kommer att erbjudas för väljande elever. Även riksrekryterande sjöfartsutbildningen erbjuds. Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) kommer att fortsätta erbjudas kopplat till två nationella program: samhällsvetenskapsprogrammet respektive barn- och fritidsprogrammet. Inom NIU erbjuds idrotterna fotboll och innebandy. Inom den lokala profilen (LIU) erbjuds ishockey, orientering, fotboll och friidrott. Fyra introduktionsprogram erbjuds likt tidigare för obehöriga elever. Totalt omfattar gymnasieorganisationen 538 utbildningsplatser.

När sökandebilden till gymnasiet från det preliminära valet är klart våren 2021 fastställer nämnden vilka utbildningar som kan starta och antalet utbildningsplatser på respektive program.

Nämndens gav också utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att utreda den framtida placeringen för VVS- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet samt bygg- och anläggningsprogrammet som idag till viss del är belägna på Herkulesväg i Visby. Uppdraget kommer sig av att utbildningarna är trångbodda i sina nuvarande lokaler.

Utbildningsutbudet för Vuxenutbildningen fastställdes

GVN godkände idag det planerade utbildningsutbudet för den kommunala vuxenutbildningen läsåret 2021/22 att finansieras inom beslutad rambudget och med hjälp av statliga medel. Bland de gymnasiala yrkesutbildningarna som Vuxenutbildningen planerar för att erbjuda kan nämnas vård- och omsorgsutbildning, utbildningar till kock, undersköterska, barnskötare, fastighetsskötare och yrkesförare. Vissa av utbildningarna är tänkta att riktas särskilt mot målgruppen för sfi och svenska som andraspråk. Exempelvis byggnadsutbildningen samt utbildningen till vårdbiträde och barnskötare/elevassistent i kombination med studier i svenska.

Utbildningsutbudet för Gotlands folkhögskola fastställdes

Nämnden godkände idag Gotlands folkhögskolas utbud av längre kurser för läsåret 2021/22 som ska anpassas utifrån den rambudget som folkhögskolan tilldelats. I folkhögskolans utbildningsutbud återfinns behörighetsgivande kurser (allmänna kurser) som är basen för verksamheten, men också profilkurser som har en inriktning mot ett särskilt ämne eller yrke. Bland dessa återfinns den läsårslånga vård- och omsorgsutbildningen, den tvååriga socialpedagogiska linjen samt ettåriga filmcrewutbildningen och storyutbildningen. Folkhögskolan ska också erbjuda SFI – undervisning i svenska för invandrare, etableringsutbildning för nyanlända med uppehållstillstånd samt studiemotiverande folkhögskolekurs i samarbete med Arbetsförmedlingen.

 

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn