Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beslut om plan för fler särskilda boenden - socialnämnden har sammanträtt

Publicerad 2020-10-21 14:55
Under dagens möte beslutades bland annat om plan för fler särskilda boenden och även om en inriktning att bygga ihop förskola och särskilt boende.
I dag, den 21 oktober, har socialnämnden sammanträtt. Följande beslut har fattats:
 
Strategisk planering för nya särskilda boenden
Gotland har framåt ett behov av fler särskilda boenden för äldre. Socialnämnden beslutade på dagens möte att påbörja en förstudie av ett särskilt boende i Klintehamn till år 2024.
 
– Det är viktigt att vi kommer igång med byggandet och Klintehamn är ett bra första steg, säger socialnämndens ordförande Rolf Öström (M).
 
Nämnden beslutade också att inleda diskussion med regionstyrelseförvaltningen om att planlägga mark för särskilda boenden i Slite och i Visby. Politikerna vill se boenden med 60 platser på båda ställena. Boendet i Slite ska vara klart till 2026 och boendet på Visborgsområdet i Visby till 2029.
 
Förskola och särskilt boende tillsammans
Socialnämnden beslutade att inleda diskussion med barn- och utbildningsnämnden om möjlighet att kombinera ett särskilt boende med en förskola. Det gäller vid det särskilda boende man vill bygga på Visborg.
 
– Förvaltningen har berättat om positiva exempel på det här sättet att bygga. Att verksamheter för barn och för äldre ligger nära varandra höjer kvaliteten för båda, säger Rolf Öström.
 
Månadsrapport 
Socialnämnden godkände månadsrapporten. Den visar ett underskott mot budget för perioden januari till september på 5,3 miljoner kronor. Bedömningen är dock fortsatt att socialförvaltningen kommer att ha en budget i balans för helåret.
 
I månadsrapporten framgår det att försörjningsstödet ökar på ett oroväckande sätt. För perioden januari till september har det ökat med 7,4 procent.
Detta kan delvis bero på ökad arbetslöshet som en effekt av pandemin.
 
Pilotprojektet Första linjen förlängs
Första linjen, mottagningen för barns psykiska hälsa, är ett samarbete mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Verksamheten drivs som ett pilotprojekt på två år.
Socialnämnden har nu, tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden, beslutat att förlänga projektet under hela 2021.
 
Politikerna bestämde också att det ska göras en rapport och utvärdering som ska ligga till grund för beslut om framtiden för Första linjen. Rapport och utvärdering ska vara klara inför nästa års budgetberedning.
 
– Den rapport som har tagits fram hittills visar goda resultat men det är ännu för tidigt att dra några slutsatser av den totala effekten, säger Rolf Öström.
 
Handlingsplan för familjehem
En enkät besvarad av familjehem på Gotland visar att Region Gotlands familjehem sammantaget är nöjda med stödet de får från familjehemsteamet. Dock önskar många av familjehemmen mer information om det barn som placeras hos dem. 
 
Enkätsvaren från de konsultstödda familjehemmen var för få för att kunna dra slutsatser av.
Socialnämnden godkände den handlingsplan som familjehemsteamet jobbar vidare med och beslutade om att få en ny rapport om två år.