Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2020-10-20 16:41
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) behandlade idag sin ekonomiska rapport för september månad samt en konsekvensanalys av resultatkravet som lagts på verksamheterna. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen bedömer att helårsprognosen för BUN på 13,2 miljoner kronor kvarstår.

Det prognostiserade underskottet på cirka 7,6 miljoner kronor för grundskolan kvarstår för innevarande budgetår och prognosen för förskolan visar på ett positivt resultat på 5,6 miljoner kronor gentemot budget.

Förstudie ska startas om en idrottshall i Roma

BUN:s ledamöter tog idag del av en redovisning kring behovet om en idrottshall i Roma. Behovet har ökat då Romaskolan med kransskolor får fler elever och även på grund av att idrottsämnet utökats i timplanen. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att starta en förstudie som ska utreda möjligheterna att bygga nytt alternativt bygga till den befintliga gymnastiksalen vid Romaskolan, både utifrån skolans och idrottens behov. Förvaltningens första bedömning är att en nybyggnation av en fullstor idrottshall kommer att kosta mellan 25 till 40 miljoner kronor beroende på utförande och infrastrukturkostnader.

Arbetet med Framtidens förskola och grundskola går vidare

BUN:s ledamöter behandlade ärendet om en förändrad organisation för förskolan och grundskolan, som ska beslutas av nämnden den 24 november. De politiska partierna har idag lämnat sina frågor och inspel kring förslaget. BUN beslutade att förvaltningen ska återkomma med fördjupningar och svar på dessa till nämndens arbetsutskott i november.

Gotländska elever har svarat på skolenkät

Nämnden tog idag del av resultatet från Skolinspektionens senaste skolenkät som innehåller bland annat frågor kring undervisning, studiero och trygghet i skolan. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen. Glädjande är att eleverna i årskurs 5 har gett högre poäng alternativt samma poäng på majoriteten av frågeområdena i jämförelse med samtliga medverkande elever i årskurs 5 i Sverige. Bland annat på frågan ”Jag är nöjd med min skola som helhet” där andelen elever som angett detta har sjunkit med 0,7 procentenheter mellan år 2018 och 2020 samt 0,8 procentenheter mellan 2016 till 2020. Dock har Gotland jämfört över tid haft bättre resultat än samtliga deltagande skolor. Eleverna i årskurs 9 på Gotland har i enkäten högre, alternativt samma indexpoäng, på samtliga frågeområden i jämförelse med medverkande elever i årskurs 9 i Sverige.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser