Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2020-10-20 16:13
På dagens sammanträde den 20 oktober beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden bland annat om omställning till god och nära vård på Gotland samt utökade lokaler för akutmottagningen och PCI-verksamhet på Visby lasarett.

Omställning till en god och nära vård på Gotland

Hälso- och sjukvårdsnämnden ser omställningen till en god och nära vård som nödvändig för att klara välfärdsutmaningen och kunna möta framtidens
hälsoutmaningar, och nämnden ställer sig bakom den föreslagna inriktningen och ambitionen att regionövergripande ta fram en färdplan anpassad till de gotländska förutsättningarna.

Bakgrund

Omställningen till en god och nära vård handlar om en systemomställning till syfte
att säkerställa en god och jämlik hälsa för invånarna på Gotland. För att vi ska klara
av att möta framtidens hälsoutmaningar samt vård och omsorgsbehov i befolkningen är det helt avgörande att fokus framåt ligger på hur vi kan stärka hälsa, inte bara behandla sjukdom.

Utökade lokaler för akutmottagningen och PCI-verksamhet

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens rapport och ställer sig bakom förslagen till tänkt lösning för lokaler för såväl akutmottagning och PCI-verksamhet. Förvaltningen får i uppdrag att löpande informera och uppdatera hälso- och sjukvårdsnämnden hur projekten framskrider. 

Bakgrund

I samband med att Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-06-16 § 89 beslutade att avbryta projekt Nya Akuten fick förvaltningen i uppdrag att snarast planera för utökning av akutmottagningens lokaler. Målbilden är att lokalerna ska kunna tas i bruk juni 2021. Utökning av akutmottagningens lokaler påverkar omkringliggande verksamheter som behöver utrymmas för att frigöra lokalyta till akutmottagningen. 
 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har sedan tidigare beslutat om införande av PCI-verksamhet. Det saknas idag lokaler för verksamheten. I samband med att temporära lokaler i form av paviljonger tillskapas för opererande mottagningar som behöver lämna sina lokaler till förmån för akutmottagningen så föreslås, i ett tilläggsuppdrag, att paviljongen utökas med ytterligare ett våningsplan.
 
Återrapportering av aktuell status för Första linjen, integrerad mottagning för barn och unga med lättare psykisk ohälsa
Första linjen har nu varit verksam i 18 månader från starten 1 april 2019. Under den perioden har nästan 750 barn med familjer sökt och fått stöd från Första linjen. Inom projekten har man följt upp verksamheten utifrån vissa givna indikatorer. Dessa visar att av de cirka 750 besökarna är det något fler flickor än pojkar som med sina familjer sökt hjälp. Den övervägande delen av besökarna hör till grundskoleåldern, men från att det initialt inte kom några från gymnasieåldrarna visar det sig nu att även den åldersgruppen hittat till Första linjen-mottagningen.
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tillsammans med socialnämnden har beslutat att prövoperioden för verksamheten förlängs att gälla hela 2021. Rapport, utvärdering och underlag för beslut ska tas fram och redovisas vid gemensamt arbetsutskott våren 2021 inför budgetberedning.

Fastighetsutvecklingsplan för Visby lasarett

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att föreslagna övergripande områden fastställs som innehållsförteckning för fastighetsutvecklingsplan. Förstudie för behandlingsbyggnad, hus 23, ingår som delprojekt i projekt fastighetsutvecklingsplan.

Bakgrund

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har av hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-06-13 §68 fått i uppdrag att initiera en fastighetsutvecklingsplan (FUP) för Visby lasarett med fokus på de högteknologiska avdelningarna och dess logistik. Detta för att säkerställa framtida möjligheter för lokalanpassningar och i förlängningen vårdens behov av lokaler och samband. Projektet är nu under uppstart i ett samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och teknikförvaltningen.