Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt 14 oktober 2020

Publicerad 2020-10-14 15:31
På dagens miljö- och byggnämnd beslutades bland annat att upprätta en detaljplan för Sockerparken i Roma, att bevilja strandskyddsdispens i Hangvar samt att avslå ett tillfälligt bygglov vid Galgberget i Visby.

Kallelse och handlingar finns på gotland.se/mbn

GAMMELGARN HUGRAJVS 2:2, begäran om planbesked

Ansökan gäller detaljplan för bostadsbebyggelse i form av elva stycken enbostadshus/fritidshus på fastigheten. Området är beläget i ett skogsparti mellan två bebyggda områden med gångavstånd till sandstrand samt till Sandviken. Förslaget innebär att bostadskvarter grupperas kring en ny lokalgata.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och föreslår miljö- och byggnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

 

BJÖRKE VARPLÖSE 1:13 och del av BJÖRKE VARPLÖSE 1:28, begäran om planbesked

Ansökan gäller en planändring av fastigheten, ”Sockerparken” i Roma. Idag finns ett befintligt särskilt boende ( Syréngården) med 19 lägenheter för personer med demenssjukdom. Ansökan avser möjliggöra för en ut- och tillbyggnad med förslagsvis tre villor i två plan som ska erbjuda sammanlagt cirka 60 nya vårdplatser.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ytterligare platser för vårdboende i Roma utgör en positiv utveckling för samhället. Åtgärden motiverar ett mindre intrång i Sockerparken, sett till att det redan finns en befintlig vårdinfrastruktur samt till vårdinrättningens behov av stillsamhet och närhet till natur.

MP yrkar på avslag.

V yrkar på förvaltningens förslag till beslut.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området. MP reserverar sig mot beslutet.

 

HAMRA HERRANS 1:2, nybyggnad av bostadshus

Ansökan avser bygglov för två bostadshus utanför planlagt område. Med tanke på markens beskaffenhet, den låga grundvattentillgången och att området vissa delar av året står i vatten, har samhällsbyggnadsförvaltningen och dåvarande byggnadsnämnden tidigare ansett att marken är olämplig att planlägga. Bedömningen är därför att ytterligare bygglov, utöver de tre som finns sedan tidigare på fastigheten, inte kan beviljas.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov.

 

HANGVAR S:28, HANGVAR SNÄCKERS 1:41 och 1:71, ansökan om strandskyddsdispens

Ansökan gäller dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av bostadshus, gäststuga samt garage. Platsen omfattas av generellt strandskyddsområde om 100 meter från en bäck söder om fastigheten. Bäcken är uttorkad under stora delar av året. Det bedöms vara ett vattendrag i miljöbalkens mening, även med beaktandet att det tidvis kan vara ont om vatten i bäcken.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det saknas särskilda skäl för dispens och att alternativa placeringar inom fastigheten utanför strandskyddsområdet kan finnas, till vilka bebyggelse istället kan lokaliseras. Förvaltningen föreslår därför miljö- och byggnämnden att avslå ansökan om strandskyddsdispens.

Alliansen yrkar på att bevilja ansökan om strandskyddsdispens, eftersom det anses att det enskilda intresset att få bebygga platsen väger tyngre än det allmänna intresset.

Beslut: miljö- och byggnämnden går emot förvaltningens förslag till beslut och beslutar att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna.

 

VISBY GALGBERGET 1:1, tidsbegränsat lov för uppställning av husvagn med förtält

Ansökan avser förlängning av tidsbegränsat lov för uppställning av husvagn med förtält. Ansökan gäller förlängningen av lov till och med 2023-12-31.

Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att åtgärden strider mot krav i plan- och bygglagen och inte kan anses vara av tillfällig karaktär. Inte heller är åtgärden förenlig med de naturvärden som finns på platsen och kan verka avhållande på friluftslivet och påtagligt skulle skada de riksintressen som friluftslivet är knutet till.

SD yrkar på att bevilja ansökan.

C yrkar på förvaltningens förslag till beslut.

Beslut: miljö- och byggnämnden finner att förslaget att bevilja ansökan om tidsbegränsat bygglov har vunnit.

Votering begärd, med resultatet 7 mot 6 till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om tidsbegränsat lov.