Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Budgetberedningen har genomförts

Publicerad 2020-10-09 13:07
Med anledning av coronapandemins verkningar på hela samhället och ekonomin, så flyttades årets budgetberedning fram till i höst. Nu är den genomförd.

Resultatet från delårsrapport 2 är positivt. Periodens resultat uppgår till plus 166 miljoner kronor, mot ett budgeterat resultat på 76 miljoner kronor. Den huvudsakliga förklaringen till resultatet i perioden är de ökade generella statsbidragen samt ersättningen från försäkringskassan för sjuklön.

Årsresultatet prognostiseras till 236 miljoner kronor, vilket är rekordhögt och en stor förändring sedan föregående prognos i april då årsresultatet bedömdes bli 11 mnkr. Förändringen beror huvudsakligen på en ny skatteprognos och att nämndernas prognos har förbättrats mycket.

Årsprognosen för nämnderna uppgår till minus 21 miljoner kronor. Det är en markant förbättring sedan föregående prognos då nämnderna prognostiserade en exceptionellt stor budgetavvikelse på minus 173 miljoner kronor. För helåret är det fyra nämnder som bedömer att de inte kommer att klara sin budget.

 

Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige:

Delårsrapport 2:2020 godkänns

Tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att vidta nödvändiga beslut och åtgärder för att ordinarie verksamhet ska rymmas inom beslutad budget. Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter för att hantera pågående pandemi hanteras i särskild ordning.

Nämnderna får i uppdrag att begränsa den egna nettokostnadsutvecklingen så att budgetöverskridande i ordinarie verksamhet inte sker. 

Styrkortsmålen gäller alla nämnder och i verksamhetsplanen förtydligas, genom prioriterade aktiviteter, hur arbetet mot ökad måluppfyllelse ska ske under året.

Samtliga nämnder uppmanas att i samband med verksamhetsplanearbetet samverka och genomföra gemensamma aktiviteter för att bidra till ökad måluppfyllelse i styrkortets samtliga mål.

 

Alliansens förslag till budget:

Vi är i en annorlunda och svår tid och det kräver ansvar för att säkra bra offentlig service, samtidigt som vi tar ett ansvar för att ha marginaler för oförutsedda händelser framåt.

Alliansens förslag till budget för 2021 utökas därför med ungefär 260 miljoner. För ökade personalkostnader avsätts 96 miljoner kronor, där vi i år tillför mer riktade resurser för att fortsätta satsningarna för jämställda löner samt att kunna jobba mer aktivt med att behålla och rekrytera inom bristyrken.

För att kompensera för den demografiska och medicinsktekniska utvecklingen avsätts över 82 miljoner kronor för att fullfölja resursfördelningsmodellen.

Vi skjuter till medel för satsning på kollektivtrafiken för att fortsätta utvecklingen enligt trafikförsörjningsprogrammet. Vi satsar och tar ansvar för att permanenta och utveckla Energicentrum. För att Gotland skall kunna bidra till en långsiktigt hållbar omställning satsar vi nu på att permanenta Energicentrum för att ha resurser att jobb med klimat och energifrågorna.

Medel avsätts för att kunna jobba vidare med näringslivsutveckling och tillväxtarbete vilket är viktigt i Coronatider men framförallt för att genomföra den regionala utvecklingsstrategin.

Skatteintäkterna framåt utvecklas inte i samma höga takt som tidigare varför arbete med fortsatta effektiviseringar är viktigt.

På investeringssidan satsar vi nu på Alléskolan, Kortis, Tillbyggnad Tingsbrogården, lokallösningar för akutmottagningen på lasarettet och nytt LSS-boende. Vi har också beslutat att gå vidare med en förstudie för nytt badhus enligt alternativ 1 med placering på Visborg.

-Det här är en ansvarsfull budget där vi tar höjd för bra service samtidigt som vi ser framtida utmaningar. Jag är glad över att statsbidragen ökat i år och inför 2021. Det ger oss nu möjligheten att satsa 260 miljoner extra i nästa års budget. Allt för att trygga ett hållbart Gotland med bra välfärd och med en budget i balans, säger regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C).

Den 22 oktober kommer budgetberedningens förslag att diskuteras i regionstyrelsen och sedan i fullmäktige den 16 november.

 

I länken nedan finner ni de pdf-filer som visas under dagens pressträff.