Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ökade kostnader för inhyrd vårdpersonal under coronapandemin

Publicerad 2020-10-02 13:23
Under första halvåret 2020 ökade kostnaderna för inhyrd vårdpersonal inom den gotländska sjukvården. Ökningen kan till stor del tillskrivas kostnadsökningar med anledning av coronapandemin. Det visar en rapport som Sveriges Kommuner och Regioner publicerat idag.
Totalt ökade kostnaderna för inhyrd personal inom den gotländska hälso- och sjukvården med 32 procent under första halvåret 2020, jämfört med samma period 2019. 
 
- Vi ser att Covid-19-pandemin har påverkat utfallet av inhyrd personal både inom öppen och slutenvården samt IVA och primärvården. Även om effekten i många fall kan tillskrivas pandemin så har vi stort fokus på att minska beroendet av inhyrd personal. Det är viktigt för att öka kontinuiteten och tryggheten för patienterna och för att skapa bättre arbetsmiljö för vårdens medarbetare, säger Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör.
 
Inom slutenvården så uppstod behovet framförallt då förberedelser för fler intensivvårdsplatser gjorde att hjärtintensivvårdsplatserna (HIA-platser) flyttades från intensivvårdsavdelningen till den befintliga hjärtavdelningen C4. Den extra bemanning som då krävdes, dygnet runt, för att bemanna dessa platser anlitades hyrpersonal i stor utsträckning. En kraftigt ökad sjukfrånvaro i början av pandemin, samtidigt som vård av smittade, eller misstänkt smittade patienter är betydligt mer resurskrävande, gjorde också att behovet av hyrpersonal ökade, trots en lägre beläggning på vårdplatserna. 
 
På läkarsidan är det framförallt anestesiläkare som står för den kraftiga ökningen. Detta beror till stor del på att hastigt bygga upp en höjd beredskap med fler intensivvårdsplatser och  prognoser som pekade på att ett, för Gotland, stort antal intensivvårdsplatser skulle beläggas med patienter sjuka i covid-19 var personalkrävande.

Arbete på bred front för att minska beroendet av hyrpersonal

– Det är långt ifrån en enkel fråga och vi arbetar på bred front med olika aktiviteter som vi bedömer vara viktiga framgångsfaktorer för att nå målet med en stabilare fast bemanning, konstaterar Marie Loob.
 
– Vi arbetar bland annat med att utveckla ledarskap och medarbetarskap, utveckla befintligt rekryteringsarbete och även prova nya rekryteringskanaler, arbeta aktivt med bemannings-planering för att kunna bedöma behovet av kompetens idag och i framtiden, säger Monica Forsman, HR-chef. 
 
- Ett sätt att komma till rätta med kostnaderna för hyrpersonal är att vi ställer oss bakom SKR:s planerade gemensam upphandling av inhyrd personal för att tillsammans få en bättre kontroll över kvalitet och kostnader, säger Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör.