Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för kvalitet och kansli

Avdelningen ansvarar för kvalitet- och verksamhetsutveckling samt analys och verksamhetsuppföljning. Därutöver regional samverkan och stödstruktur, partnerskap med Uppsala Universitet och demokratifrågor. 

Kansliet hanterar området informationsförvaltning med ärendeberedning och kanslistöd för regionstyrelsen och regionfullmäktige, registratur och regionarkiv, dokumenthantering och informationssäkerhet samt juridisk granskning och rådgivning. Avdelningen omfattar också förvaltningens stabsfunktioner.

Tillförordnad chef för avdelningen är Anna Derwinger Hallberg som också är kvalitetsdirektör och biträdande förvaltningschef.