Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration för projektet Framtidens förskola och grundskola

Nu kan du ta del av förslaget till ny organisation för förskolan och grundskolan

Publicerad 2020-09-23 13:00
Nu finns det ett färdigt förslag på ny organisation för förskolan och grundskolan som offentliggörs på ett tidigt stadium i beslutsprocessen. Förslaget kommer att behandlas som ett informationsärende på barn- och utbildningsnämndens kommande arbetsutskott den 29 september, då ledamöterna får en föredragning om hela innehållet.

Arbetet med att ta fram kunskap och fakta om nuläget i den kommunala förskolan och grundskolan, inom ramen för projektet Framtidens förskola och grundskola, har pågått sedan hösten 2019. Utredningsuppdraget har handlat om att utvärdera dagens verksamhet i förskola och grundskola och därefter ta fram ett förslag på hur verksamheterna ska bedrivas i framtiden.

En nulägesrapport presenterades för barn- och utbildningsnämnden i april 2020. Där lyfte utbildnings- och arbetslivsförvaltningen de utmaningar vi ser: lärarbrist, skillnader i skolornas förutsättningar att bedriva utbildning (t.ex behörighetsläget bland lärare, avsaknad av specialsalar, ojämnt fördelade elevhälsoresurser), skillnader i elevresultat, begränsade ekonomiska resurser med mera.

Nu är utbildnings- och arbetslivsförvaltningen klar med förslaget som bygger på slutsatserna från nulägesrapporten och ett antal vägledande strategier för lösning som togs fram under våren 2020.  

- Vår samlade bedömning är att förslaget till ny organisation för förskolan och grundskolan är det som bäst svarar upp mot det givna uppdraget från våra politiker, säger Torsten Flemming, utbildningsdirektör vid Region Gotland.

Förslaget går som besluthandling till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 3 november och beslut tas av nämnden den 24 november. Ärendet går sedan vidare för beslut i regionstyrelsen i januari och till regionfullmäktige i februari, enligt tidplanen.

Hela förslagshandlingen hittar du här

Mer om Framtidens förskola och grundskola

Till barn- och utbildningsnämndens sida