Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialnämnden går mot en ekonomi i balans: "Det är ett gediget arbete"

Publicerad 2020-09-16 16:01
Socialnämnden beslutade på dagens möte om strategisk budget, prioriteringsordning till särskilda boenden och krav på komfortkyla i boenden.
I dag, den 16 september, har socialnämnden sammanträtt. Följande beslut har fattats:
 

Sprututbytet

I november 2018 infördes möjligheten till sprututbyte för narkomaner på Gotland. Detta för att bland annat minska risken att missbrukare smittas av hepatit C när de delar sprutor. Kontakten med socialtjänsten och hälso- och sjukvården, som samarbetar i verksamheten, kan också vara ett första steg att komma ur ett beroende.

– Det här ser vi som väldigt viktig verksamhet, säger socialnämndens ordförande Rolf Öström (M).
 
Socialnämnden tog emot och godkände den information som lämnades. Där framkom att 36 personer är inskrivna i dagsläget. Gotland ligger bra till vid en nationell jämförelse i antal procent inlämnade kanyler och sprutor.
 
Gotland ligger även lägre i andelen som är smittade med hepatit C samt hiv. Dock behöver fokus läggas på de personer som har tyngst missbruk.
 

Rapport delår 2 - ekonomi

För perioden januari till augusti är resultatet ett underskott mot budget med 1,5 miljoner kronor.
 
Socialförvaltningens ekonomi bedöms vara i balans i slutet av året. I delårsrapport 1 var prognosen ett underskott på 25 miljoner kronor men då rådde stor osäkerhet.
 
– Det är mycket glädjande att vi trots en tuff vår med pandemin klarar att gå mot en budget i balans även i år. Det är ett gediget arbete som gjorts av förvaltningen, säger Rolf Öström.
 
En orsak till förbättrad ekonomi är ersättningar från staten för bland annat sjuklöner samt minskad efterfrågan inom främst äldreomsorgen, en effekt av pandemin. Samtidigt har kostnaderna för försörjningsstödet ökat då pandemin ökat arbetslösheten. 
 
En annan orsak till förbättrad ekonomi är arbetet med effektiv bemanning och att kostnadsläget för barn- och ungdomsvården sänkts ytterligare. Minskade kostnader för barn- och ungdomsvården är en effekt av de aktiviteter som pågår för att minska placeringar av barn och unga. Dock är det fortfarande en stor inströmning av orosanmälningar. 
 

Rapport delår 2 - pandemin

Året hittills har till stor del präglats av pandemin. Det har tidvis och i vissa enheter varit ett mer ansträngt läge. Det har handlat om högre sjukfrånvaro, ökade kostnader och ett osäkert läge med snabbt förändrade rutiner kring exempelvis skyddsutrustning.
 
Det finns också en oro för hur pandemin på sikt påverkar redan sköra grupper.
 
Men pandemin har också haft positiva effekter. Förvaltningen har använt mer digital teknik och fler digitala möten har hållits.
 

Strategisk plan och budget 2021-2023

På grund av pandemin, och därmed ett förskjutet budgetarbete inom regionen, kompletterades Strategisk plan och budget 2021-2023, som togs i nämnden i mars.
 
Kompletteringarna handlar dels om ett läge där nämnden ska spara ytterligare en procent under nästa år, dels behov av nya investeringsmedel för särskilda boenden och boende inom LSS.
 
En procents besparing innebär 14 miljoner kronor. Med tanke på förvaltningens ekonomiska läge med underskott inom både LSS-verksamheten och individ- och familjeomsorgen pågår redan aktiviteter en rad aktiviteter inom de områdena. 
 
– Något som kommer att ge minskade kostnader är också arbetet med strategisk bemanning. Dessutom pågår konkurrensutsättning av två särskilda boenden. Ytterligare kostnadsminskningar är svåra att genomföra. Mycket av socialnämndens verksamheter är lagstadgade och de verksamheter som inte är det arbetar förebyggande. Att göra en besparing på dessa innebär ökade kostnader framåt, säger Rolf Öström.
 
Oppositionen ville äska 2,6 miljoner kronor extra för arbetet med våld i nära relation. Efter votering blev beslutet att detta ryms inom budget och att extra pengar inte ska äskas.
 
Socialnämnden antog strategisk plan och budet för 2021-2023.
 

Komfortkyla på särskilda boenden

Politikerna beslutade om krav på komfortkyla vid nybyggnation eller stora ombyggnationer av särskilda boenden. Det innebär att man ska bygga på ett sådant sätt att rummen inte blir för varma och att varje rum ska ha en individuell reglering.
 

Prioriteringsordning för platser på särskilt boende

Socialnämnden tog beslut om vad som ska gälla när man ansöker om särskilt boende. Beslutet innebär att brukare med beviljad insats tilldelas plats enligt en prioriteringsordning.
 
Först erbjuds de lediga platser som finns inom regionens egna boenden eller de boenden som har entreprenad. Därefter fördelas platser på de boenden som regionen har ramavtal med.