Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2020-09-16 14:40
På dagens sammanträde den 16 september beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) att Folktandvården i Slite inte ska stänga. Därutöver fick nämnden bland annat information om sjukvården i sommar samt en nulägesrapport.
Så blev sommaren i sjukvården och tandvården
Nämnden inleddes med en rapport från hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob om verksamheternas insatser i sommar samt beskrivning av nuläget:
Trots ansträngt läge i sjukvården med anledning av coronapandemin har sommaren präglats av god tillgång till vårdplatser samt hög tillgänglighet till vårdcentralerna. Medarbetarna har fått sin semester. På grund av krav på skyddsutrustning för att minimera smittspridning vid vårdbesök och behandling har det varit mer tungarbetat samtidigt som det har varit relativt sett färre patienter. Sommaren har varit lugnare än vanligt i psykiatrin, som får beröm från polisen gällande samverkan med vården. I tandvården har det också varit relativt lugnt, med färre olycksfall och akuta patienter.
 
Parallellt erbjöd sjukvården under sommaren testning för covid-19 till alla vuxna som vistas på Gotland. Mellan vecka 26-33 remitterades 5 505 PCR-tester varav 3,5 procent var positiva, vilket ska jämföras med nuläget där endast 0,2 procent av de testade är positiva. 

Nulägesrapport

Efter en någorlunda hanterbar sommar är sjukvården i stort sett tillbaka i normalläge. På kort och lång sikt finns utmaningar med att fortsatt vara beredda på pandemins utveckling, samtidigt som sjukvården nu bedriver verksamheten i normalläge. Pandemins efterverkningar kommer att vara närvarande under en lång tid framåt.

Plan för hantering av uppskjuten vård ska tas fram

Den uppskjutna vården som uppstått till följd av coronapandemin ska hanteras, samt att det troligen kan finnas ett dolt vårdbehov som är svårt att bedöma. Under punkten delårsrapport två fick förvaltningen i uppdrag av nämnden att senast till nämndsammanträdet i december återkomma med plan för hur den uppskattade vårdskulden ska hanteras i syfte att så snart som möjligt nå vårdgarantins mål. Uppdraget skall fokusera på långsiktigt förbättrande åtgärder före kortsiktiga insatser.

Fördjupad analys hyrpersonalsläget

Under delårsrapporten fick förvaltningen också i uppdrag att senast till nämndsammanträdet i december återkomma med fördjupad analys kring utvecklingen av hyrpersonal inom verksamheterna.

Höjd uteblivandeavgift inom tandvården för barn och ungdomar

Antalet uteblivanden av barn och ungdomar inom tandvården i Region Gotland är högt. 2018 var det 7,8 procent av inbokade barn och ungdomar som uteblev och 2019 7,7 procent. Motsvarande siffror för vuxna var betydligt lägre.
För att minska alla dessa outnyttjade tider som inte anmälts i förväg föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden till regionfullmäktige att besluta om att uteblivandeavgiften för barn och ungdomar höjs från nuvarande 250 kronor till 500 kronor från och med den 1 januari 2021.
 
- Vi måste få ned uteblivandet. Med tanke på söktrycket till tandvården blir den tid som finns tillgänglig ännu mer värdefull, konstaterar nämndordförande Mats-Ola Rödén (L).
 
Stängning av Folktandvården i Slite inte aktuellt
Hälso- och sjukvårdsnämnden avslog idag förvaltningens förslag till att stänga Folktandvården i Slite. 
 
Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma till nämnden med plan för hur tillgången till rätt kompetens på folktandvårdklinikerna kan säkras långsiktigt. Uppdraget skall redovisas på nämndens sammanträde i februari 2021.  
 
Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma till nämnden med uppföljning av Folktandvården i Slite under hösten 2021.
 
- Nämnden är överens om att i dagsläget inte avveckla tandvården i Slite.  Jag har samtidigt respekt för verksamhetens utmaningar att kunna upprätthålla en god kvalitativ tandvård samt en god arbetsmiljö för personalen, säger nämndordförande Mats-Ola Rödén (L).

Delårsrapport 2

HSN fastställde delårsrapport 2-2020. Hälso- och sjukvårdsnämndens helårsprognos för 2020 är -14 miljoner kronor. Perioden har i stort påverkats av den pågående pandemin, under våren låg fokus på förberedelser vad gäller lokaler, bemanning, material, utrustning, provtagning med mera. Sommaren blev dock bättre än befarat och personalen har fått sin sammanhängande semester.