Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny avfallstaxa är miljöstyrande

Publicerad 2020-09-16 16:30
Tekniska nämnden beslutade i dag att anta en ny avfallstaxa. Innan taxan börjar gälla ska den först antas av regionfullmäktige.
- Den nya taxan har stort fokus på miljöstyrning vilket är ett måste framöver. Avfallstaxans del när det gäller insamling av hushållsavfall har dessutom varit oförändrad sedan 2014, säger tekniska nämndens ordförande Karl-Johan Boberg.

Taxan för slam ändrades i december 2015. För övrigt har alltså inte avfallstaxan förändrats sedan 2014.

Region Gotlands avfallstaxa är nu en miljöstyrande taxa i enlighet med Avfallsplanen 2020-2030 där ambitionen är att göra avfall till en resurs. Den nya taxan börja gälla 1 februari 2021
- Detta innebär bland annat att osorterat avfall, det vill säga blandat mat- och restavfall, kommer det kosta lite mer. Vi vill ju miljöstyra och det här är ett sätt att göra det, påpekar Karl-Johan Boberg.

Kostar fyra miljoner mer per år

Den nya taxan medför kostnadsökningar i samband med att den nya entreprenören Urbaser AB, som för Region Gotland ska hämta mat-och restavfall, grovavfall och latrin, startar 1 februari 2021. Skillnaden mellan nuvarande entreprenörsavtal och det som slutits med Urbaser är cirka 4,6 miljoner kronor. Urbaser hade vid upphandlingen dock lämnat det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet för att hämta avfall på Gotland.

Avtalet som tecknats med Urbaser AB indexregleras årligen vilket innebär att även avfallstaxan kommer att behöva indexregleras årligen för att möta ökade kostnader. Tekniska nämnden var idag enig om den nya avfallstaxan.

Övergripande strategier

De övergripande strategierna för avfallshanteringen på Gotland är:

  • Resurshushållning och effektiv avfallshantering – Vi ska röra oss uppåt i avfallstrappan.
  • Vi ska prioritera arbetet med att ta det farliga avfallet ur kretsloppet.
  • Källsortering ska vara enkelt och nära.
  • Region Gotlands verksamheter ska föregå med gott exempel.
  • Vi ska samarbeta och delta i relevanta nätverk.