Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2020-09-15 16:19
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) behandlade idag delårsrapport 2 som pekar på ett positivt resultat på 13,3 miljoner kronor.

BUN fastställde idag delårsrapport 2 för budgetåret 2020. Prognosen för helåret 2020 baserad på augusti månads utfall visade på ett positivt resultat på 13,3 miljoner kronor. Grundskolan uppvisar fortfarande en negativ prognos på 7,6 miljoner kronor, vilket är en förbättring med sex miljoner sedan delårsrapport 1. Förskolan har lämnat en positiv prognos på 5,6 miljoner kronor till delår 2, i ett läge då förskolan haft ett stort sparbeting för 2020. Ett intensivt arbete har pågått sedan våren 2019 med att se över organisationen och bemanning, vilket gör att kostnaden per inskrivet barn minskat.

Coronapandemin har påverkat nämndens verksamheter under delår 2 både vad gäller arbetssätt och rutiner. Inom hela BUN:s ansvarsområde har även sjuktalet ökat från 5,34 procent i juni 2019 till 6,16 procent år 2020, en ökning med 0,82 procentenheter. Samtliga sjuktal kan kopplas till pandemin. Rekryteringsutmaningarna fortsätter att vara stora gällande lärare inom för- och grundskola, inklusive fritidshemmen. Kvarstående orosmoln är Alléskolan där det nu handlar om att projektera för en helt nybyggd skola och ventilationsåtgärderna på Södervärnskolan – i båda fallen krävs komplex evakuering.

Så hanterar nämnden besparingen på en procent

Under dagens sammanträde behandlade BUN en uppdaterad version av strategiska plan och budget som ger besked om nämndens prioriteringar, mål och resurser under åren 2021-2023. Budgetprocessen har i år förskjutits av regionstyrelsen med anledning av coronapandemin. Totalt för 2021 begärde BUN i våras om en budgetförstärkning för nämnden med 8,6 miljoner kronor. Sedan dess har en besparing på en procent för budgetåret 2021 lagts på alla nämnder och för BUN motsvarar detta 12,3 miljoner kronor. Besparingen påverkar verksamhetsområden förskola, grundskola, särskola, kulturskola, kvalitet och utveckling, ledningsstöd, utbildningsdirektör och ordförande.

Nämndens strategiska plan och budget, tillsammans med konsekvensbeskrivning, går nu vidare till regionstyrelsens budgetberedning. Det är regionfullmäktige som slutligen avgör budgetfrågan i november.

Kostnaderna är fortfarande högre än de borde vara

BUN:s ledamöter tog del av en rapport om kostnadsjämförelserna av sina verksamheter mellan åren 2015 och 2019. Rapporten visar att Region Gotland har högre kostnader för varje barn och elev som är inskrivna i förskolan, grundskolan, fritidshem, grundsärskola och gymnasiesärskola. Mer än vad som kan motiveras av den egna strukturen enligt det kommunala kostnadsutjämningssystemet. Sammanlagt för BUN:s utbildningsverksamheter är överkostnaden på 95,6 miljoner kronor. Anpassningarna av nämndens ekonomi har inneburit att kostnaderna sedan år 2015 har minskat med 110,1miljoner kronor. Jämför man med år 2015 var motsvarande överkostnad 205,7 miljoner kronor.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser