Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt, 15 september 2020

Publicerad 2020-09-15 14:49
På dagens miljö- och byggnämnd beslutades bland annat att anta en detaljplan på Fårö, att avslå bygglov om vindkraftverk och att ge positivt förhandsbesked för fritidshus i Tofta.

Kallelse och handlingar finns på gotland.se/mbn

Beslut från miljö- och byggnämndens arbetsutskott 3 september:

  • Visby Kantkremlan 4 – ändrad användning av del av handels- och lagerlokal till tvåbostadshus. Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov.
  • Fårö Vinor 1:19 – ändrad användning från del av komplementbyggnad till fritidsbostad. Miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov.

Uppdrag angående bergvärmeborrning

LRF Gotland vill att Region Gotland tar initiativ till att utveckla analysen av riskerna med bergvärmeborrning i samverkan med LRF. LRF Gotland uppmanar också Region Gotland att skärpa krav och bedömning vid tillståndsgivning för bergvärmeborrning.

Miljö- och byggnämnden ser risker med bergvärmeborrning på Gotland i och med den sprickiga berggrunden. Risk finns för saltvatteninträngning i dricksvattenbrunnar och grundvattenläckage. Därför ger nämnden samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att till nämndsammanträdet i december 2020 undersöka exempelvis möjligheter utifrån nuvarande lagstiftning, avgifter samt att se hur Ölandskommunerna och andra relevanta kommuner arbetar med frågan.

 

FÅRÖ BUTLEKS 1:3, detaljplan

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att skapa fem nya fastigheter för bostadsändamål, som komplettering till befintlig bebyggelse. Inom planområdet förekommer ett drygt 30-tal avarönnar, en art som är skyddad av artskyddsförordningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett reviderat förslag till detaljplan, daterat 2020-09-03. Gjorda ändringar följer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen och förvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden att anta detaljplanen.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att anta detaljplanen.

 

VISBY CYPRESSEN 21, begäran om planbesked

Förfrågan rör en planändring av fastigheten som bland annat hyser byggnadsminnet Langska gården, i gällande detaljplan utpekat som kulturreservat men även ytor för industriändamål, i syfte att möjliggöra för bostäder och vårdboende.

Enligt gällande lagstiftning krävs för att ge ett positivt planbesked att det finns teoretiska förutsättningar att kunna genomföra planen. Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde bedömningen 2015 att dessa förutsättningar saknades och den bedömningen görs även i aktuellt ärende. Riskanalyser för närheten till Preems bränsledepåer samt ekonomiska och tekniska redovisningar för hur buller och lukt från avloppsreningsverk och hamnverksamhet kan säkras utan att riskera gällande tillstånd, är också en förutsättning för att kunna ge ett positivt planbesked. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör dock bedömningen att förutsättningarna för bostäder inte finns och föreslår miljö- och byggnämnden att föreslår regionstyrelseförvaltningen att lämna negativt planbesked.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att föreslå regionsstyrelseförvaltningen att besluta om negativt planbesked.

 

NÄS SIGSARVE 1:24, nybyggnad av vindkraftverk

Ansökan gäller nybyggnad av vindkraftverk på fastigheten. Åtgärden bedöms strida mot översiktsplanen, där platsen är utpekad för ett område som inte bör generationsväxlas. Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att åtgärdens tänkta placering inte överensstämmer vad gäller avstånd till bebyggelse samt att risken för upplevd störning är stor. Miljö- och byggnämnden föreslås avslå ansökan om bygglov.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov.

 

TOFTA ANSARVE 3:25, förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

Ansökan avser förhandsbesked för fritidshus på fastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden inte följer riktlinjerna i översiktsplanen eller intentionerna i planprogrammet för Toftaområdet. Förvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden att ge negativt förhandsbesked.

Beslut: miljö- och byggnämnden går emot samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut och beslutar att ge positivt förhandsbesked, med villkoret att ”huvudbyggnaden och eventuella komplementbyggnader underordnar sig landskapsbilden och inte placeras längre norrut än huvudbyggnaden på Tofta Ansarve 3:33.

 

FIDE ODVALDS 7:1, förhandsbesked för nybyggnad av 2 st fritidshus

Ansökan avser uppförande av två fritidshus utanför detaljplanelagt område. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att lokaliseringen inte kan anses vara förenlig med översiktsplanens riktlinjer om hur riksintresse för naturvård ska tillgodoses. Utpekade värdefulla naturtyper ska skyddas från åtgärder som påverkar biologisk mångfald på ett negativt sätt. Ytterligare exploatering på platsen kan komma att inkräkta på viktiga naturmiljöer som bidrar till biologisk mångfald. Förvaltningen förslår därför miljö- och byggnämnden att besluta om negativt förhandsbesked.

Beslut: miljö- och byggnämnden går emot förvaltningens förslag och beslutar att lämna positivt förhandsbesked, med motiveringen att detta kan ses som kompletterande bebyggelse och följer den fördjupade översiktsplanen. Nämnden bedömer att det enskilda intresset väger tyngre än det allmänna intresset eftersom man redan avstått från mark för att möjliggöra skapandet av naturreservat.